Parti fra Tyrifjorden. Foto: Tbjornstad / Wikimedia Commons.

Nye undersøkelser av sjøbunnen i Tyrifjorden i Ringerike kommune i Buskerud viser foruroligende høye nivåer av perfluorerte stoffer (PFAS) flere steder, skriver Miljødirektoratet etter at resultatene er lagt fram.

Det ble funnet høye nivåer i abbor i hele området og i gjedde fra Viul. Mattilsynet advarer derfor mot å spise disse.

– Det er bekymringsfullt at denne gruppen miljøgifter er funnet på så mange steder i Tyrifjorden og med uakseptable høye nivåer i enkelte fiskearter. I tillegg til å ha negative effekter på mennesker, kan PFAS også skade miljøet og økosystemer. Disse miljøgiftene brytes ikke ned i miljøet, og hoper seg opp i levende organismer og i næringskjeden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Tyrifjorden er med sine vel 138 km2 Norges femte største innsjø.

Det er Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Norsk institutt for vannforskning (Niva) som i 2018, på oppdrag av MD, utførte undersøkelsene i Tyrifjorden og elvene som renner ut der. Tidligere undersøkelser har vist høye nivåer av miljøgifter i fjorden.

PFAS er funnet i sedimenter både i Nordfjorden, Storfjorden og Holsfjorden, men gjennomgående lavere nivåer i Steinsfjorden.

Undersøkelsen inkluderte analyse av 53 ulike perfluorerte stoffer (PFAS), der stoffet PFOS var det som har de høyeste nivåene i fisk.

Papirfabrikk er viktigste kilden til miljøgiftene

Den største synderen bak miljøgiftfunnene er den nå nedlagte papiremballasjefabrikken som lå på Viul. Det ble produsert emballasje der fra 1964 til 2013, og siste eier var Huhtamaki Norway AS.  De typene PFAS som er funnet, kan kobles til produksjonen av enkelte typer papiremballasje, melder MD.

De høyeste konsentrasjonene av miljøgiftene er funnet i sedimenter og i fisk fra i Randselva, i nærheten av fabrikken.

Her  er konsentrasjonene av PFAS mer enn 1000 ganger høyere enn oppstrøms  fabrikken. Prøvene viser at miljøgiftene har spredt seg med partikler i elven ut i Tyrifjorden.  Det er ikke funnet miljøgifter i selve vannet.

Bedriften har tidligere utarbeidet en opprydningsplan for eiendommen da driften ble avviklet, opplyser Miljødirektoratet. Planen omfattet imidlertid ikke kartlegging av PFAS i jord, vann eller sediment.

Virksomheten må rydde opp i ulovlig forurensing

Miljødirektoratet har nå gitt virksomheten pålegg om å gjennomføre ytterligere undersøkelser og å utarbeide planer for varige tiltak som hindrer ytterligere spredning av PFAS og annen forurensning videre ut i Tyrifjorden.

Påleggene omfatter tiltak i sedimenter i elva og opprydding i forurenset grunn på land.

– Selv om fabrikken er lagt ned, har bedriften et ansvar for å rydde opp i ulovlig forurensning fra virksomheten. Vi har gitt bedriften frist til 1. januar 2020 for å sende oss forslag til tiltak som sikrer dette, sier Ellen Hambro.

Noen fiskearter bør ikke spises

I dag er det en generell advarsel om at gravide, ammende og små barn ikke bør spise gjedde, abbor, ørret og røye. Andre bør unngå stor gjedde, abbor over ca. 25 cm, ørret over en kilo eller røye over en kilo. Dette skyldes at man tidligere har funnet høye nivå av kvikksølv i ferskvannsfisk, og i noen tilfeller også høye nivå av organiske miljøgifter.

Resultatene fra undersøkelsene i Tyrifjorden viste nivåer av PFOS i enkelte fiskearter som kan gi økt risiko for helseskade. Får man i seg PFOS over tålegrensen, øker det risiko for forhøyet kolesterolnivå, påvirkning av leverfunksjon, redusert effekt av vaksiner hos barn og redusert fødselsvekt.

Derfor advarer Mattilsynet folk mot å spise abbor fra Tyrifjorden, Randselva og Storelva, og gjedde fra Randselva.

Undersøkelsene viste også noe forhøyede verdier av PFOS i gjedde og ørret.

– Voksne kan likevel spise en porsjon gjedde eller ørret i uken resten av livet uten å få i seg for mye PFOS, sier rådgiver i Mattilsynet, Oda Walle Almeland.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?