Lundefugl. Foto: Pixabay.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Det planlagte offshore vindkraftverket Havsul I AS i Sandøy og Aukra kommune, har søkt om utsettelse av fristen for å sette anlegget i drift til 1. januar 2025. Havområdet er viktig for fuglelivet.

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) kaller denne runden for «sjokkerende planer om havvind utenfor fuglefjellet Runde», og mener det aldri skulle vært gitt konsesjon i utgangspunktet. De ber NVE avvise søknaden om utsettelse.

Det planlagte vindkraftverket ligger midt i en svært viktig trekkorridor både for sjøfugl- og fastlandsfugl, argumenterer foreningen, og hevder i tillegg at kraftverket vil ramme næringssøkende fugler fra Sør-Norges eneste store fuglefjell, Runde. Vindkraftanleggets plassering ligger mellom 50 og 60 km fra Runde.

På lanseringstidspunktet i 2008 var anlegget Norges største vindprosjekt, og bestod opprinnelig i tre deler, Havsul I, II og III. Bare Havsul I fikk konsesjon.

Hevder det bryter med det viktigste tiltaket mot negative følger

NOF har i et innlegg på sine nettsider, og i høringssvaret sitt, angitt tre hovedårsaker til at vindkraftanlegget ikke bør bygges:

• Vindkraftverket dekker et område som til alle tider har vært et meget viktig fødesøksområde for sjø- og vannfugler, både i hekketid, under trekket og i vinterhalvåret. Det dekker viktige deler av det som tradisjonelt har vært den viktigste fødesøkssektoren for sjøfugl fra fuglefjellet på Runde.

• Havsul I vindkraftverk vil, sammen med konsesjonsgitte Haram Vindpark, dekke et tverrsnitt på ca. 10 kilometer av den passasjen mellom åpent hav og fastlandsfjella (strandflatelandskapet) som har noe av det mest konsentrerte trekket av fugl langs norskekysten.

• Havsul I vindkraftverk bryter med det som internasjonalt har vært poengtert som det første og viktigste tiltaket for å unngå store, negative følger av vindkraftutbygging, nemlig å unngå samlokalisering med områder med stor verdi for, og stor aktivitet av, fugl.

Selve konsesjonen som er gitt varer til 2038. Samlet installert effekt på Havsul I er på 350 MW og med en årlig middelproduksjon på om lag 1 TWh.

Havsul I har søkt om utsettelse av fristen (for iverksettelse) tidligere også, og fått dette godkjent. Det har vært vanskelig å sikre lønnsomheten i prosjektet.

NVE: «Virkninger for fugl ikke avgjørende»

NVE skriver i sin generelle omtale at mulige negative virkninger for miljø i hovedsak er knyttet til fortrengingseffekter for sjøfugl som overvintrer og bruker området til næringssøk og fjørfelling, men at «omfanget av dette er usikkert og vil være avhengig av om fugl vil tilpasse seg vindkraftverket etter anleggsperioden».

Mulige virkninger for fugl blir av NVE ikke ansett for å være avgjørende for konsesjonsvedtaket, heter det.

Organisasjonen Motvind Nordvest, som kjemper mot bygging av vindturbiner på nordvestlandet, har også sendt inn høringsuttalelse. Også fra det hold avvises utsettelse, «som i realiteten er en forlengelse av konsesjon», skriver organisasjonen.


 

- Annonse -