Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Bremangerlandet vindkraftverk får ikke statlig arealplan, men det gjør Gismarkvik

Olje- og energidepartementet har i dag avslått anmodningen fra Bremangerlandet Vindpark AS om å gi konsesjonen til Bremangerlandet vindkraftverk virkning som statlig arealplan.

I praksis vil dette mest sannsynlig bety at det ikke blir bygget vindkraftverk der, og motstandsgruppen Nei til SFE, BKK vindkraft på Bremangerlandet feirer vedtaket i OED, men med et lite forbehold.

OED skriver at Bremangerlandet vindkraftverk er planlagt i et område angitt som Landbruks-, natur og friluftsområde (LNF) i Bremanger kommune:

«Konsesjonæren søkte derfor kommunen om dispensasjon fra arealplanen. Bremanger kommune avslo dispensasjonssøknaden. Bremangerlandet Vindpark AS anmodet deretter departementet om å gi konsesjonen virkning som statlig plan.

Departementet har i avslaget vist til at Bremanger kommune mener det er uheldig at det ble søkt om dispensasjon før detaljplan, MTA-plan og søknad om konsesjonsendringer var ferdigbehandlet av NVE. De forutsetningene Bremanger kommune mente måtte være på plass før en dispensasjon kan behandles, er fulgt opp ettersom NVE har gjort seg ferdig med saken.

Departementet mener det dermed burde ligge til rette for en ny dispensasjonsbehandling i kommunen, og det er derfor ikke grunnlag for å innvilge søknaden om statlig plan.»

I et annet vedtak gjort av OED blir konsesjonen for Gismarkvik vindkraftverk i Tysvær kommune gitt virkning som statlig arealplan. Dette vindkraftverket er planlagt i et område regulert til Haugaland Næringspark.

Tysvær kommune har ikke regulert inn vindkraftverket i næringsparkområdet, eller tatt stilling til spørsmålet om dispensasjon, ifølge departementet. Den endelige konsesjonen for vindkraftverket skal ha mulighet til å kunne realiseres innenfor gjeldende frister, sier OED.


 

- Annonse -