Fra en åker i Iowa, USA. Foto: Josh Berendes / Unsplash.

Matjordsjiktet i sju amerikanske delstater i det såkalte maisbeltet er undersøkt av geologer. Funnene er alvorlige.

Det viser seg at om lag 35 % av matjordlaget er forsvunnet i de sju delstatene. Det er det intensive jordbruket som får skylden. Et område på hele 400 000 kvadratmeter, tilsvarende mer enn Norges areal inkludert Svalbard, har fullstendig mistet sitt næringsrike matjordlag. I USA sett under ett antas det at mellom 40 og 50 % av den opprinnelige fruktbarheten har gått tapt.

Natursidan.se, og Yale School of the Environment skriver om undersøkelsen.

Matjordlaget i de sju statene forsvinner gjennom erosjon. Vind og avrenning tærer vekk det organiske sjiktet, og i tillegg til mindre jord å dyrke i fører utviklingen også med seg store klimagassutslipp og økonomiske tap. Den ensidige jordbruksdriften følges av sviktende vassføring i mange elver – kombinert med flomskader – som en følge av at skogen mange steder er hogd ut.

Økologiske metoder har dempet skadene, men ikke nok

I delstaten Iowa, berømt for den næringsrike dyrkingsjorden, skal matjordlaget tidligere ha vært nesten 40 cm dypt, mens man nå regner 13-25 cm for å være gjennomsnittsdybden.

Forskerne peker på overgjødsling med kunstgjødsel, samt bruken av kunstig vanning og sprøyting med plantegifter, som de bakenforliggende årsakene til de begredelige tilstandene.

Rent økonomisk anslår man at den eroderte matjorda gir et årlig tap på over 25 milliarder kroner (sek).

Økologiske jordbruksmetoder har delvis bremset skadevirkningene i industrilandbruket i USA, gjennom en bevisstgjøring som startet på 60-tallet. Men det har altså likevel ikke vært nok.


- Annonse -
Vil du annonsere her?