Hyttebygging betyr nedbygging av natur. Innfelt nestleder i NJJF, Arild Gjertsen. Foto: NJFF.

«Dagens regjering har de siste åtte årene systematisk (Naturpress´ uthevelse) lagt til rette for å gjøre det enklere å bygge i sårbar natur langs kysten, i fjellet og i skogen.»

Det slår Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) fast i en pressemelding denne uka.

Og NJFF advarer: – At naturen taper terreng vil til slutt slå tilbake på oss alle.

Organisasjonen konstaterer at det pågår en naturkrise, hvor den største trusselen mot artsmangfoldet er ødeleggelse og nedbygging av natur. Dagens regjering har altså – ifølge NJFF – gjort det enklere å ødelegge natur, i en tid hvor naturkrisa anses som like truende for menneskeheten som klimakrisen.

– Naturkrisa ser ikke ut til å bekymre styringspartiene

Med et forestående stortingsvalg der det ligger an til skifte av regjering, skulle man kanskje tro at det også innebar en forbedring for naturens kår, når status i dag er så dårlig som den er. Men der har forbundet ingen illusjoner.

«Om du tror at en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil endre dette, tar du imidlertid feil. 
I NJFFs gjennomgang av partiprogrammene til noen av de såkalte styringspartiene, er det dessverre ingenting som tyder på at naturkrisen er noe som bekymrer dem nevneverdig», skriver NJFF.

I analysen går det ganske hardt utover både Høyre og Arbeiderpartiet. Senterpartiet, som har regjeringsambisjoner i år, kommer ikke særlig bedre ut.

«Alle har noe pent å si om natur»

– Alle de politiske partiene har noe pent å si om natur og friluftsliv foran høstens stortingsvalg. Men når det kommer til vekting mellom vern og utvinning, er det forskjeller, sier politisk rådgiver Line Lillebø Osfoss i NJFF.

Om Arbeiderpartiet skriver Jakt og Fiske:

«Ullent. Det er generelt vanskelig å finne ut hva Arbeiderpartiet egentlig mener i en del saker som NJFF er opptatt av. Eksempelvis har ikke Ap vedtatt tydelige eller strengere krav til oppdrettsnæringen. Ingen signaler om bl.a. minstevannføring i vannkraftutbygginger. Selv om Ap ønsker å stanse Statskog- salget, ønsker partiet samtidig å bruke Statskog som «et verktøy for industribygging og næringsutvikling der Statskog har eiendommer». Det kan bety mer nedbygging av natur, noe som får alarmklokkene våre til å ringe.» 

Dette er analysen av Senterpartiet:

«Få av NJFFs kjerneområder omtales direkte i partiprogrammet. Politikken går hverken direkte imot eller støtter våre interesser. Partiprogrammet er så å si uten omtale av miljøutfordringene knyttet til oppdrettsnæringen. Ikke imponerende. Finleses teksten i partiprogrammet aner vi en proteksjonistisk tankegang hos Sp som NJFF ikke kan stille seg bak. NJFF er eksempelvis sterkt imot å legge fjelloven til grunn for forvaltningen av statens grunn i Nordland og Troms.»

– Dramatisk situasjon

– I ly av klimakrisen, utspiller det seg en parallell krise som ingen av regjeringsalternativene vil prate om, sier Arild Gjertsen, nestleder i NJFF (bildet). – Det er en dramatisk situasjon vi står oppe i. Flere dyre-, fugle- og insektarter har forsvunnet de siste tiårene, og nå står til og med Norges nasjonalskatter villreinen og villaksen i fare for å havne på rødlista som utrydningstruede arter. Hovedårsaken er at politikerne tillater at vi mennesker gnager oss mer og mer inn på villaksens og villreinens leveområder, sier Gjertsen.

Bygging av hyttelandsbyer, oppdrettsvirksomhet, kraftverk og infrastruktur, er områder som NJFF peker på. Organisasjonen mener at kommunene i sin søken etter økonomisk vekst og arbeidsplasser, stadig tillater enkeltinngrep «som hver for seg kan synes små, men som i sum er svært ødeleggende.»

Problemet er nettopp en slik bit-for-bit-nedbygging, mener Gjertsen.

Styringssignalene fra regjeringen til kommunene sier at det skal legges stor vekt på kommunenes skjønn når det gjelder deres vurderinger av ivaretakelse av natur. De har samtidig strammer inn på mulighetene til å fremme innsigelser fra statlige og regionale myndigheter når disse vurderer at nasjonale og vesentlige regionale interesser ikke ivaretas av kommunene. Da vil den negative utviklingen bare fortsette. Vår gjennomgang av partiprogrammene viser at hverken Høyre, Arbeiderpartiet eller Senterpartiet ønsker å stramme inn på dette. Naturen kan fort bli den store taperen i dette valget, uansett hvem som vinner regjeringskontorene. Det er trist for oss alle, sier han.

MDG skårer best

Alt er ikke like mørkt i partipolitikken. Analysen til Jakt og Fiske viser at de mindre partiene stort sett kommer bedre ut, og med gode intensjoner:

«Partiprogrammet til SV vektlegger klima, miljø og natur. SV ønsker å sette høyere krav til industri og næring, samtidig som det uttrykkes ønske om industriutvikling i grønn retning», heter det. KrF gis honnør for «et velment partiprogram»: «Budskap om at naturen har en egenverdi som må tas vare på. Noe vage på enkeltområder, hvor de setter døra på gløtt for noe nedbygging hvis helhetsvurderinger tilsier at det må til.»

MDG får best skussmål av partiene. NJFF skriver:

«MDG er kompromissløse på vegne av natur og klima. Hverken stat, fylkeskommuner, kommuner, næringsliv, forvaltning, regelverk eller enkeltmennesker slipper unna ansvaret.»

     


- Annonse -
Vil du annonsere her?