To rike skogområder på Senja foreslått vernet

Områdene er foreslått vernet gjennom frivillig skogvern, og er på totalt 532 dekar.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har tilrådd vern av Nordneset og Akkarvika samt Tennelia naturreservat til Miljødirektoratet.

De viktigste verneverdiene finnes i rik løvskog med velutviklede sopp- og lavsamfunn knyttet til gamle trær og død ved og artsrik høgstaudevegetasjon med mange varmekjære arter, heter det. Formålet omfatter også det samiske naturgrunnlaget.

Miljødirektoratet skal utarbeide et endelig forslag til vernevedtak og sender sin anbefaling til Klima- og miljødepartementet (KMD). KMD sender så forslaget til andre relevante departement, før vedtak eventuelt vedtas av regjeringen.- Annonse -
Vil du annonsere her?