Det er mange lyspunkter - ikke bare vanskeligheter, for jorda. Ill.foto: Unsplash.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Jorda har mange alvorlige miljøproblemer, men historien viser at det er mulig å lykkes: Ozonlaget er reddet, vi har fått renere luft og vann – og flere ørner.

Truende klimaendringer, enorm plastforurensning og en mulig sjette masseutryddelse av arter – dette er farer og problemer menneskeheten selv har skapt. Men menneskeheten har også vist at det er mulig å rydde opp i problemer, som hullet i ozonlaget, luftforurensing og trusler mot noen dyrearter.

Nyhetsbyrået AP har spurt en rekke miljøforskere om å trekke fram viktige seire i miljøkampen. Og de fastslår at det finnes håp: Gjennom samarbeid kan vi få til viktige endringer.

– Vi kan være flinke til å rydde opp i rotet vi selv har skapt dersom vi går inn for det, fastslår bærekraftsforsker Sheril Kirshenbaum ved Michigan State University.

– Det er lett å få tunnelsyn om alt som går galt – og det er mange utfordringer som nå raskt må tas tak i. Men det er viktig også å minne oss selv om at vi har noen fantastiske suksesshistorier, både nasjonalt og internasjonalt, fastslår miljøforsker Rob Jackson ved Standford University.

Forskerne er enige om at det spesielt er fire områder som kan trekkes fram:

1) Ozonlaget

Ozonlaget er det skjøre laget av gass som beskytter livet på jorden mot kreftfremkallende ultrafiolette stråler. På slutten av 1980-tallet var ozonlaget i ferd med å bli ødelagt som følge av store utslipp av skadelige gasser.

Alvoret i situasjonen fikk FNs medlemsland til å bli enige om en internasjonal avtale om å redusere utslippene. Protokollen inngått i Montreal i Canada i 1987 regnes som en av tidenes mest vellykkede, internasjonale avtaler. Den førte til at de skadelige utslippene nærmest stoppet opp.

– Vi hadde skapt et svært alvorlig problem, men snudde og klarte å løse det, understreker Jackson.

2) Renere luft og vann

I USA og store deler av den industrialiserte verden er luften mye renere og klarere enn den var for 50 eller 60 år siden. Storbyer som Los Angeles og London ble nærmest kvalt av smog og farlige mikroskopiske partikler.

I desember-smogen i 1952 hadde London en overdødelighet på 4.000 personer, mens rundt 100 000 ble syke på grunn av luftforurensningen. Senere forskning viste at rundt 12.000 innbyggere døde det året som følge av forurensningen.

Også i mange av USAs storbyer var smognivåene i mange år svært helsefarlige.

Men i 1970 fikk USA en svært viktig føderal lov om å redusere og kontrollere luftforurensning, Clean Air Act. En tilsvarende lov om vann fulgte to år etter.

– Dette har ført til færre kreft- og astmatilfeller, reddet millioner av liv og spart samfunnet for milliarder av dollar i helsekostnader, fastslår Sam Tuttle, professor i miljøvitenskap ved Syracuse University.

Over hele verden har mange innsjøer og elver vært dumpeplasser for avfall.

Forsker J. Timmons Roberts ved Brown University vokste opp ved Eriesjøen, en av de store innsjøene i Nord-Amerika. Han forteller at de sluttet å gå til sjøen fordi det lå så mye død fisk på stranda og i vannet.

– Men nye forskrifter og samarbeid mellom USA og Canada endret forholdene. I dag er området et sted for økoturisme, og sjøen er full av fisk, sier Roberts.

3) Sol- og vindkraft

Det kraftige prisfallet på klimavennlig sol- og vindkraft har overrasket ekspertene og gitt dem håp om at verden raskere enn ventet kan gå bort fra kull, olje og naturgass, som bidrar til global oppvarming.

Fra 2010 til 2020 falt prisen på solenergi til boliger med 64 prosent, mens prisen på storskala solenergiproduksjon falt med 82 prosent, ifølge amerikanske National Renewable Energy Lab.

– Solenergi er i ferd med å bli en dominerende energiteknologi, og den blir stadig billigere. Solenergi er nå billigere enn nesten alle andre former for strømproduksjon, understreker Jackson.

Han legger til at det var få som trodde at prisene ville falle så raskt for bare ti år siden. Ekspertene mener at subsidier som er gitt til fornybar energi, har vært viktig for denne utviklingen.

4) Utryddingstruede arter

Situasjonen for den nordamerikanske havørnen, hvithodehavørnen, den amerikanske alligatoren, vandrefalken, kanadagåsen og knølhvalen regnes også som miljøseire. De sto alle på randen til utryddelse og ble satt på listen over truede arter som måtte beskyttes.

US Fish and Wildlife Service har fjernet 65 arter fra listen over truede arter fordi de nå står utenfor fare.

Ekspertene understreker at forskrifter og lover over hele verden som begrenser jakt på truede arter, og verner viktige leveområder for dyr og planter, har hatt god effekt der de er etterlevd.

En annen viktig endring var forbudet mot plantevernmiddelet DDT, som var en stor trussel mot mange dyrearter.

Samarbeid

Forskerne understreker at suksessen på alle de ovennevnte områdene skyldes samarbeid – både nasjonalt og internasjonalt.

– Traktaten om å helbrede ozonlaget er eksemplet på hva samarbeid kan føre til. Denne avtalen beviser at verdenssamfunnet har evnen til å enes om et fungerende rammeverk for å takle et miljøproblem av global betydning, understreker miljøvitenskapsprofessor Sam Tuttle.

(©NTB)


- Annonse -