Menneskerettsdomstolen: Besteforeldrene har sendt støtteerklæring for Greenpeace og NU

Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) aksepterte tidligere i år å behandle Greenpeace og Natur og Ungdoms klage over Høyesteretts dom i desember 2020 i klimasøksmålet.

Saken gjaldt gyldigheten av den norske regjeringens tillatelser til å lete etter olje og gass i nye områder i Barentshavet. Klagerne mente dommen brøt med sentrale rettigheter i menneskerettskonvensjonen (EMK) til beskyttelse av blant annet liv og helse og privatliv, rettigheter som Norge er forpliktet av.

EMD har gitt Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) rett til å intervenere til støtte for klagerne, og BKA har nå sendt sin støtteerklæring til EMD.

Norsk utslippsøkning

I en pressemelding fra BKA beskrives grunnlaget for intervensjonen som «de ubestridelige vitenskapelige konklusjoner at verden allerede har funnet mer olje og gass enn hva som kan forbrennes dersom Norge skal innfri sine forpliktelser etter Parisavtalen om å holde den globale temperaturøkning i 2050 innenfor 1,5 grader over førindustriell tid.»  

Det blir vist til at verdens karbonbudsjett for å nå dette målet er snart oppbrukt, og at FN og Det internasjonale energibyrået (IEA) har kommet med sterke advarsler om klimaforverring dersom verden fortsetter produksjon og forbrenning av fossile ressurser.

Norge har økt utslippene av CO2 fra olje- og gassproduksjonen med 61 % fra 1990–2020, påpeker BKA, hvorav 95 % av skriver seg fra eksportert olje og gass. Planene om satsing på fortsatt leting etter og produksjon av olje og gass vil over flere 10-år gi enorme merutslipp, skriver BKA.

– Har ikke iverksatt vesentlige kutt

Besteforeldrenes klimaaksjon skriver videre: «Et viktig punkt i intervensjonen er at Norge ikke har iverksatt tiltak som har ført til vesentlige kutt. Høyesterett aksepterte at det forelå tilstrekkelige planer om utslippskutt uten nærmere argumentasjon selv om det er på det rene at Norge pr 2020 hadde kuttet langt mindre enn andre land og ikke mer enn noen få prosent. Nederlands Høyesterett fant i Urgenda-dommen at å kutte mindre enn 25 % var i strid med EMK. Denne dommen fant imidlertid Norges Høyesterett irrelevant.»

BKA argumenterer i intervensjonen for at Norge med sin fortsatte petroleumsvirksomhet via EMKs artikkel 2 er forpliktet til å treffe effektive rettslige og administrative rammer, og treffe passende tiltak til beskyttelse av befolkningen, og tilsvarende for beskyttelse av privatliv og familieliv etter artikkel 8.

BKA anfører også at det under EMK gjelder et føre-var-prinsipp og som får anvendelse på klimakrisen.

Miljøorganisasjonene bak klimaklagen til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har fått utsatt frist for levering av kommentarer til 29. juni.


- Annonse -
Vil du annonsere her?