Havsulen driver næringssøk i området som vindturbinene planlegges. Foto. Andreas Trepte/www.avi-fauna.info/Attribution-ShareAlike 2.5 Generic (CC BY-SA 2.5).

Utvidelse av et eksisterende demonstrasjonsanlegg for flytende vindturbiner er i konflikt med naturmangfoldlovens føre-var-prinsipp, mener Statsforvalteren.

Den omsøkte utvidelsen av det angjeldende havvindanlegget ligger utenfor Karmøy kommune i Vestland, og selskapet som NVE har gitt konsesjon er Marin Energi Testsenter AS (METCentre).

Statsforvalteren har klaget på vedtaket, og begrunner det med at utbyggingen ligger i influensområdet til en svært viktig trekkrute for mange fuglearter, hvorav flere er truet. Fra før har BirdLife Norge bedt om at utbyggingsplanene avvises.

«Denne ruta er klassifisert som et landskapsøkologisk funksjonsområde av svært stor verdi. Det er fremdeles stor uvisshet om følgene av vindkraftanlegg for ulike artsgrupper av fugl, slik som trekk-høyde under ulike værforhold, endra trekk-korridorer, artsspesifikke variasjoner, type anlegg med mer. Det er lite sannsynlig at fuglene vil være i stand til å venne seg til slike anlegg. Føre-var-prinsippet § 9 i naturmangfoldloven vil ut fra dette måtte vektlegges tungt«, skriver Statsforvalteren.

Legger vekt på Norges posisjon innen havvind

METCentre har allerede inngått avtaler med leverandører til utvidelsen av anlegget. Etter planen skal fem nye vindturbiner installeres innen 2026.

– Utvidelsen til METCentre er svært godt nytt for den norske leverandørkjeden. Det er ikke bare teknologi som testes her, men hele prosessen fra planlegging til logistikk, transport, miljøpåvirkning og installasjon, sier leder for bedriften, Arvid Nesse, på bedriftens nettsider.

– Utvidelsen styrker Norges posisjon som en internasjonal pionér innen flytende havvind, sier, Nesse.

Usikkerhet om konsekvensene

Nå spørs det om utvidelsen vil måtte parkeres. Statsforvalteren mener NVE kan ha «sett bort fra faggrunnlaget og den svært uheldige plasseringen av anlegget med tanke på fugl». I stedet, antyder staten, kan NVE ha lagt for stor vekt på behovet for utsetting av ny teknologi for havbasert kraftproduksjon.

Også NVE slår fast at fugletrekkene langs norskekysten ikke er tilstrekkelig kartlagt og at det mangler langtidsdata for trekk forbi området.

Konsekvensene av demonstrasjonsanlegget er det derfor knyttet usikkerhet til, konkluderer Statsforvalteren, som understreker at et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag er viktig når en nå får flere saker som omhandler vindkraft til havs.

«Landskapsøkologisk funksjonsområde av svært stor verdi»

BirdLife Norge har i sin høringsuttalelse påpekt at en rekke sjøfuglreservater med hekkende sjøfugler kan bli påvirket av anlegget.

Diverse alkefugler, havsule, stormfugler (inkludert havhest) og ulike måker og joer kan forventes å drive næringssøk i området gjennom året, og flere av disse artene er særlig utsatt for kollisjoner, mens andre i større grad unnviker vindturbiner og tekniske installasjoner, og mister dermed muligheten til næringssøk, skriver organisasjonen.

BirdLife viser videre til konsekvensutredningen som fastslår at det kystnære havområdet har «landskapsøkologisk funksjonsområde av svært stor verdi» på grunn av det internasjonalt viktige fugletrekket. 

Generell kunnskap tilsier at anlegget vil være i konflikt med viktige funksjonsområder for fugler, og man bør derfor legge vekk planene, skriver BirdLife Norge.  


- Annonse -
Vil du annonsere her?