Greenpeace og Natur og Ungdom krever stans i utviklingen av Breidablikk-feltet. Illustrasjon fra Equinor.

29. juni 2023 gikk miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom til nytt klimasøksmål mot staten. Tirsdag 28. november åpner behandlingen i Oslo tingrett.

Organisasjonene mener staten har brutt norske lover og Høyesteretts krav ved ikke å utrede klimakonsekvensene ved godkjenning av tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen, samt at barns beste ikke er tatt hensyn til.

Greenpeace og Natur og Ungdom mener utbyggingen er grunnlovsstridig og må stanses umiddelbart.

Miljøorganisasjonene har også levert krav om midlertidig forføyning for de tre prosjektene. Staten har i mellomtiden fremskyndet oppstart på et av dem, Breidablikk-feltet (se illustrasjon). Organisasjonene mener utbygging og videre produksjon må opphøre inntil domstolen har vurdert det juridiske grunnlaget, heter det i en pressemelding.

I en pressemeldingen begrunner organisasjonene hvordan de mener staten har brutt lovene:

Organisasjonene hevder «at utredningene av globale klimavirkninger på de tre feltene enten er ikke-eksisterende eller svært mangelfulle, uten at det har vært mulig for sivilsamfunn og forskere å gi innspill i god tid før avgjørelsen ble tatt, slik lovgivningen krever. I stedet for å vurdere klimaeffekten av feltene i den ordinære konsekvensutredningen, har Olje- og energidepartementet selv vurdert at de totale utslippene fra Tyrving og Yggdrasil, mer enn syv ganger norske årlige utslipp, ikke har noen betydning for klima og miljø. Det er i strid med grunnleggende klimavitenskap. I tillegg har departementet selv regnet ut en såkalt netto markedseffekt for feltene Yggdrasil og Tyrving. Uten grunnlag i vitenskapelige bevis, men heller den omstridte Rystad-rapporten, har departementet konkludert med at oljefeltet Yggdrasil vil redusere globale klimagassutslipp. For Breidablikk ble det ikke gjort noen vurdering av forbrenningsutslipp i det hele tatt, til tross for at tillatelsen ble gitt etter Høyesteretts dom i det første klimasøksmålet.

Som en del av oppfølgingen av Høyesteretts dom i klimasøksmålet har OED bedt oljeselskapene gjennomføre en såkalt “kvalitativ stresstesting av finansiell klimarisiko” ved behandlingen av søknader om PUD. Greenpeace har bedt om innsyn i disse vurderingene, men fått avslag av konkurransemessige hensyn. Ifølge departementet ga heller ikke miljøinformasjonsloven noen grunnlag for innsyn. Noe som gjorde det åpenbart at den såkalte “klimarisikoanalysen” verken handler om klima eller miljø

Om hensyn til barnets beste skriver organisasjonene:

«Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon krever at det tas hensyn til barns beste i saker som angår dem. Miljøorganisasjonene viser til at dette også må gjelde i beslutninger om klima og oljeforvaltning, og at myndighetene plikter å veie konsekvensene av klimaendringer opp mot for eksempel kortsiktig profitt ved oljeutvinning. Ettersom konsekvensene for barn og unge ikke er vurdert for de tre oljefeltene, og noen av feltene vil produsere olje godt inni 2050-årene, mener miljøorganisasjonene at godkjennelsene også på dette punktet er ugyldige. «

Blant vitnene som føres er Helge Drange, professor i oseanografi ved geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen, og Dag Olav Hessen,  professor i biologi ved Universitetet i Oslo.


Artikkelen er basert på en i hovedsak uredigert pressemelding fra saksøkerne.

- Annonse -
Vil du annonsere her?