Ullevål sykehus.
Parti fra Ullevål sykehus. En grønn resept tilsier at hele planen revideres ut fra et natur-, klima- og miljøhensyn, mener forfatterne av denne kronikken. Foto: Bjørtvedt / Wikimedia Commons / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Norway.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Delta i debatten? Send innlegg til debatt@transitmedia.no.

Det er store konflikter i helse-Norge, om gamle og nye sykehus.

Oslo Tingrett aviste i september 2023 en anmodning fra foreningen Redd Ullevål sykehus om å stoppe de nye reguleringsplanene for Gaustad og Nye Aker sykehus i Oslo. Aksjonen ønsket å få kjent ugyldig beslutninger om nedleggelse av Ullevål sykehus, reguleringsplan for Gaustad sykehus og reguleringsplan for Nye Aker sykehus. Saksøker ville stoppe planene fordi klima- og miljøkonsekvenser ikke har blitt tilstrekkelig utredet. 

De hevder at  planene vil føre til mindre grøntområder, uhelse i form av støy, utslipp til natur, og ødelagte landskap. Avslaget foreningen nå har fått, handler først og fremst om at foreningen selv ikke er berørt av miljøkonsekvenser, siden de ikke er en miljøorganisasjon. De er med andre ord stoppet på en formell bakgrunn.

Har natur, klima og miljø rettsstatus?

Men Foreningen Redd Ullevål har hatt et tett samarbeid med Naturvernforbundet Oslo Nord og Oslo Vest, og de kommer uansett til å løfte saken til høyere rettsinstanser. Det er vi glade for, ikke minst fordi dagens barn, som vokser opp med konsekvensene av dette vedtaket, siden vil spørre seg om hvor de natur- og klimaorienterte voksne Oslo-borgerne var da Ullevål-saken ble diskutert? 

Norge ratifiserte Århuskonvensjonen i 2003. Konvensjonen pålegger staten å gi borgere og miljøorganisasjoner et juridisk verktøy, slik at de kan bidra til at statens lover og regler på miljøfeltet følges. Både for å klage til forvaltningen og for å reise en sak for domstolene, kreves det at saken må berøre deg eller din eiendom. Dette er et problem i miljøsaker, som jo handler om å forsvare det som ikke kan forsvare seg selv. Miljøorganisasjoner har andre muligheter til å få prøvd saker enn privatpersoner. Men de risikerer høye kostnader. En dag i tingretten koster i snitt 60.000 kroner, tre dager koster 275.000, og taper du kan du måtte betale motpartens saksomkostninger, skriver jurist Marius Gulbranson i en fersk rapport fra Den internasjonale juristkommisjonen, Ikke uoverkommelig dyrt? (2023). 

Fakta må kommer frem

Det er uheldig at det er så store økonomiske risiki involvert i slike saker, som i utvidet forstand gjelder oss alle. Når det gjelder natur-, klima- og miljøkonsekvenser av det storstilte ombyggingsarbeidet som kommer til å prege Oslo i tiårene som kommer, har foreningen Redd Ullevål gravd frem det de mener er viktige fakta som angår oss alle. Vi siterer noen få av dem:

  • Bygging av nytt sykehus på Rikshospitalet vil begrense de grønne parkdragene fra byen ut i Marka, byens grønne fingre.
  • Sanering av 27000 m2 relativt moderne bygningsmasse på Rikshospitalet som skal erstattes, er energikrevende og setter et betydelig CO2 avtrykk.
  • Utbyggingen av Rikshospitalet til dobbelt størrelse vil sammen med den store utbyggingen av UiO samme sted, dramatisk øke belastningen på ring 3 og hindre tilgjengeligheten til Rikshospitalet betydelig. 
  • Utbyggingen rammer Sognsvannsbekkens blågrønne drag, veianlegg medfører hugging av eldgammel edelløvskog og skader randsonen mot bekken.
  • Helikoptertrafikken vil øke betydelig, skape støy og kraftig vind i innflygningstraseen, som medfører at Gaustadskogen i området ved landingsplassen må stenges i perioder i byggetiden for sykehuset i antatt 10 år før permanent landingsplass på toppen av nybyggene kan tas i bruk.
  • Dyrelivet i Gaustadskogen kan bli desimert med eksos, støy, vind og lysforurensing.  
  • Ullevål ligger til Oslo indre by og er en del av byveven med god tilgjengelighet fra alle kanter og med eksisterende infrastruktur. Ved å bygge ut sykehuset der, vil det være ideell plassering av et sykehus både for pasienter og ansatte. Som arbeidsplass for 25 000 ansatte, vil langt flere enn i byens utkant kunne gå og sykle til arbeidsplassen.
  • Kulturminner er også miljø. Gaustad sykehus er landets eldste anlagte sykehus og med en klar og gjennomtenkt bygningsstruktur som er komplett bevart, et europeisk kulturminne. Gaustad sykehus skulle ligge monumentalt i et åpent kulturlandskap der gårdsdriften skulle være en vesentlig del av terapien.

Hele «pasienten» må diagnostiseres       

Ullevål-saken har ligget som en verkebyll over Oslo i flere år. Diagnosen er mangesidig.

En grønn resept tilsier at hele planen revideres ut fra et natur-, klima- og miljøhensyn. Om flere av de som har engasjert seg i saken ikke føler at natur- og klimainteresser er tatt nok hensyn til, svekkes tillitten til systemet vårt. Norge signerte den store naturavtalen i Montreal i desember 2022. NRK avslørte nå nettopp at norsk natur bygges ned på en skala vi aldri har sett før. Krever ikke alt dette at vi må gjennomgå saken på nytt, med et utvidet syn på hva «byhelse» og grønn helse er? Er det ikke bedre å være på den helt sikre siden?


- Annonse -
Vil du annonsere her?