Olje- og energiminister Terje Aasland. Foto: Stortinget / Flickr.

Her er pressemeldingen som Energidepartementet nettopp har sendt ut:

«Staten anker Oslo tingretts dom og kjennelse i saken om gyldigheten av vedtakene om godkjenning av plan for utbygging og drift (PUD) for de tre petroleumsfeltene Breidablikk, Tyrving og Yggdrasil.»

«– Vi er uenige med tingretten i at det er gjort en saksbehandlingsfeil i disse tre sakene. Vi mener at saksbehandlingen har vært i tråd med regelverket og Høyesteretts dom fra 2020. Staten har fulgt opp høyesterettsdommen, og vi vurderer nå også forbrenningsutslipp ved behandlingen av hver enkelt utbyggingsplan. Vi er uenige i dommen og kjennelsen om midlertidig forføyning, og har derfor bestemt oss for å anke, sier energiminister Terje Aasland.

18. januar kom Oslo tingrett med dom i saken der Greenpeace Norden og Natur og Ungdom saksøkte staten. Retten gav saksøkerne medhold i deres påstand om at tillatelsene som er gitt er ugyldige som følge av saksbehandlingsfeil. Retten kom også med en kjennelse om midlertidig forføyning. Etter at departementet og Regjeringsadvokaten sammen har gått gjennom dommen, er konklusjonen at dommen og kjennelsen vil bli anket.

– Dommen fra Oslo tingrett handler om saksbehandlingsprosessen knyttet til nye utbyggingsprosjekter, ikke om vi skal ha olje- og gassproduksjon på norsk kontinentalsokkel eller ikke. Det skal vi fortsatt ha. Regjeringen vil videreutvikle, ikke avvikle, petroleumssektoren, sier Aasland.

Departementet er opptatt av å ha saksbehandlingsprosesser som bidrar til å skape ro rundt petroleumspolitikken. Uavhengig av ankespørsmålet er det derfor besluttet å foreta justeringer i saksbehandlingsprosessen rundt forbrenningsutslipp. Dette blir gjort for å gi offentligheten anledning til å uttale seg om også denne siden av prosjektene og for å skape nødvendig forutsigbarhet for næringen.

– Uavhengig av de rettslige spørsmålene i denne saken mener jeg det er viktig å skape bredest mulig tillit til saksbehandlingen som blir gjennomført i departementet. Jeg er opptatt av at vi skal ha gode, inkluderende prosesser også rundt vurderinger av forbrenningsutslipp. Jeg har derfor satt i gang en prosess i departementet for å se på hvordan vi kan justere saksbehandlingen rundt forbrenningsutslipp. Jeg vil komme tilbake til detaljene så snart vi har konkludert, sier Aasland.»


- Annonse -
Vil du annonsere her?