- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Det blir ikke opplyst hvor stor økningen fra 2015 er, men 31 av funnene i 2016 kommer fra land utenfor EU. Når analyseusikkerhet trekkes fra er er forekomsten av overskridelse på 28 tilfeller, eller 2,1 % av de 1326 analyserte produktene.

Konklusjonen til Mattilsynet er likevel at nivået av plantevernmidler i mat generelt er lavt og det er få funn over grenseverdiene, noe som tilsier at maten er trygg å spise, ifølge tilsynet.

Det ble tatt prøver av ferske, dypfryste og bearbeidede matvarer.

– Antall overskridelser er høyere i 2016 enn de siste årene, men en viss variasjoner fra år til år anses å være normalt. Påviste funn over grenseverdi kan avhenge av mange faktorer, som prøveuttak, hvilke matvarer som inngår i analyseprogrammet, analysemetoder og at regelverket endres. Mattilsynet vil likevel følge utviklingen for å se om økningen fra 2015 til 2016 er av tilfeldig karakter, sier seniorrådgiver Hanne Marit Gran i Mattilsynet.

To av de norske prøvene som var over grenseverdien kom fra den samme gården, og begge galdt jordbær. I tillegg var sprøytemiddelet som ble brukt (tolylfluanid) ulovlig, og resultatet ble altså tap av brukerlisens i to år.

Det ble funnet mer enn ett sprøytemiddel i 35 % av prøvene. Flest antall var 13 stoffer i rosiner fra Iran.

Ett funn i økomat – stammet fra vask av utstyr

Mattilsynet skriver i en pressemelding at det ikke er funnet glyfosat i hvete- og rugprøver, næringsmidler som det tidligere har vært bekymring rundt. Både i 2015 og 2016 ble det gjort analyser av hvete og rug uten at man fant glyfosatrester.

111 økologiske matvarer ble analysert, og kun en av disse hadde grenseoverskridelser. Dette galdt funn av benzalkonium klorid (BAC)  i en prøve av salat fra Italia. Stoffet stammet fra desinfisering av produksjonsutstyr som ble brukt da salaten ble vasket og videreforedlet. I tillegg ble stoffet spinosad funnet i salat fra Spania og spinat fra Italia, men spinosad er et godkjent virkestoff i økologisk produksjon.

Det ble ikke påvist overskridelser av grenseverdiene i den EU-koordinerte delen av overvåkings-programmet, og som Norge også er en del av. Hverken i barnemat eller i animalske produkter ble det gjort funn av sprøytemidler.

Om det ulovlige sprøytemiddelet klorat skriver Mattilsynet at det ble påvist i 27 % av tilfellene, men uten at nivåene er forbundet med helsefare. Klorat ble ikke påvist brukt som plantevernmiddel, men stoffet dannes også når vann er behandlet med klor, som er et lovlig vannbehandlingskjemikalie.

EFSA (European Food Safety Authority) etterspør data for klorat og EU ønsker mer kunnskap om klorat i mat, heter det.


 

- Annonse -