Kaja Nyland holdt en appell midt i arrangementet, og mante politikere og næringslivsfolk til handling, i kampen mot klimaendringene.

Hennes tilnærming var enklere å forstå for alle, argumentasjonen sterk og budskapet klart.

– Tør dere å satse på fornybart? avsluttet hun appellen sin med, henvendt til paneldeltakerne.

I tillegg til at hun er med i Miljøagentene, en miljøorganisasjon for barn som nå har omlag 6.000 medlemmer, er Kaja leder av Barnas klimapanel, et initiativ under paraplyen til Klimaagentene. Hun bor i Kabelvåg i Lofoten og er også medlem i Natur og Ungdom.

På bildet ses hun sammen med leder i WWF Norge, Nina Jensen.

Høy aktivitet i Barnas klimapanel

Barnas klimapanel består av åtte barn som prøver å ta en rolle som en slags skyggeutgave av FNs klimapanel, IPCC. Gruppen samler inn innspill fra barn i hele landet relatert til klimaspørsmål, og har fått inn flere tusen slike. Ulike arrangementer blir besøkt, og presentasjoner blir holdt. På klimatoppmøtene i Paris og Marrakech var Barnas klimapanel til stede. Foran Parismøtet ble innspillene fra norske barn samlet i en rapport som ble overlevert den norske delegasjonen.

Barnas klimapanel har også hatt møte med klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

– Hva synes du om paneldebatten i Arendal i dag, om omstillingen til et grønt lavutslippsamfunn?

– Det var et veldig godt møte, og gode innlegg. Men det brukes mange vanskelige ord og uttrykk som ikke alltid er lett å forstå. Men jeg prøver å henge med så godt jeg kan, sier Kaja til Naturpress.

– Hva mener du er det viktigste vi må gjøre for å bli et fornybart samfunn?

– Vi må stoppe olje- og gassvirksomheten. Ting går alt for sakte med omstillingen, og det er for mye diskusjon og ikke nok handling. Vi har dårlig tid, sier Kaja Nyland som opplyser at Barnas klimapanel nå jobber med å bli til et internasjonalt organ for barn.

– Omstilling vil kreve risikable investeringer

«Verdensøkonomien blir grønn – henger Norge med?» var overskriften på møtet, med WWF Norge og Storebrand som tiltakshavere.

Selve paneldebatten utløste ikke de store uenighetene. Heller ikke to potensielle motpoler som Marianne Marthinsen fra Arbeiderpartiet og Nina Jensen fra WWF lå langt fra hverandre i argumentasjon. Nina Jensen understreket at hun var utålmodig med omstillingstakten i Norge.

Martin Skancke, styreleder i Storebrand og tidligere styreleder i PRI, et FN-initiert organ som skal fremme prinsipper for ansvarlige investeringer, innledet sammen med administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Martin Skancke sitter også i styret for Norfund. Han la vekt på at investorene har en nøkkelrolle i omstillingen til lavutslippsamfunnet.

– Vi må legge om energisystemet vårt. Men det vil ta alt for lang tid hvis det skal skje ved at alt det gamle bygges ned, for så å bygge opp alt nytt fra bunnen av igjen, sa Skancke og pekte på energiselskapene.

– De har tilgang til rimelig finansiering, noe nye oppstartsvirksomheter ikke har. Der vil risikoen være større, sa Skancke, som mente at et nøkkelspørsmål er hvor troverdig det er at hvert enkelt selskap skal omstille seg «på egen hånd», og at investorene vil se nøye på slike selskaper.

Han mente likevel at man ikke kommer unna at omstillingen vil kreve risikable investeringer.

– Klarer ikke 2-graders målet uten fullskala CCS

Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri, mente at Norge har et godt utgangspunkt for å lykkes med omstillingsprosessen i industrien, og at gode resultater allerede er å finne.

– Prosessindustrien har fra 1993 redusert sine klimagassutslipp med 39 %, sa Lier-Hansen og viste til at store reduksjoner også er oppnådd i aluminiumsindustrien, men at det ikke hadde lykkes på samme måte i andre sektorer.

Lier-Hansen understreket at det ikke vil være tilstrekkelig at utslippene går ned, fordi vi i mange år ennå kommer til på slippe ut store mengder, om enn gradvis synkende.

– Derfor må vi lykkes med fullskala CSS (karbonfangst og lagring), ellers har vi ikke sjanse til å nå 2-graders målet, sa Lier-Hansen.


Foto: Kjetil Fless, Naturpress

- Annonse -
Vil du annonsere her?