Rekordstor interesse for Klimasats: Her er listen over årets søkere

Tromsø har søkt om støtte til varme i fortau og sykkelvei i Stakkevollveien (Ill.: Tromsø kommune)
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Klimasatsordningen er inne i sitt tredje år, og denne gangen har det kommet inn 353 søknader fra kommunene. Alle fylkene er representert.


Det er satt av 150 millioner kroner i 2018-budsjettet til Klimasats. Det er Miljødirektoratet som administrerer ordningen, og pengene skal gå til tiltak som kan kutte i klimagassutslipp.

Totalt er det søkt om 353 millioner kroner i støtte. 35 kommuner som sendte søknad i år, har ikke tidligere søkt.

― Kommuner over hele landet er på hugget og vil kutte klimagassutslipp. Det er bra og veldig viktig, for vi vet tiltak i kommunene er helt avgjørende for at Norge skal nå politisk vedtatte klimamål, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Her er komplett søkerliste til årets Klimasatspott.

Til gatevarme i Tromsø

Den største enkeltsummen som søkes er 10 millioner, til bygging av Labakken skole og idrettshall i Færder kommune. Andre store søknader er fra Tromsø kommune, til gatevarme i fortau og sykkelvei i Stakkevollvegen (7,5 mill), fra Rogaland fylkeskommune til integrering av sykkeldeling i mobilitetstilbudet (8,46 mill), og fra Bymiljøetaten i Oslo, til elektrisk driftsbåt i Oslofjorden (7,5 mill).

Søknadene fordelt etter tiltakstyper er slik:

  • Klimavennlig areal- og transportplanlegging: 56
  • Transport, gjennomføring av tiltak: 142
  • Andre sektorer, gjennomføring: 58
  • Forprosjekter: 75
  • Nettverk: 22 søknader (som involverer 229 kommuner)

Kommunene ønsker samarbeid i klimanettverk

Miljødirektoratet melder at over halvparten av landets kommuner er med på søknader for å delta i klimanettverk med andre kommuner. Direktoratet ser dette som et tegn på at svært mange kommuner ønsker å samarbeide på tvers av kommunegrensene for å øke kompetansen og lette gjennomføringen av klimatiltak.

Det blir puljevis behandling av søknadene fram mot sommeren. Direktoratet sier at noen  tiltakstyper, som for eksempel støtte til nettverk, kan få tidlig svar på søknadene.

Det forventes at det i løpet av juni 2018 vil bli lagt fram en samlet oversikt over hvilke prosjekter som har fått støtte i årets tildeling av Klimasatsmidler.


FAKTABOKS Klimasats

  • Støtteordning for klimatiltak i kommunene, opprettet i 2016.
  • 150 millioner er satt av til ordningen i statsbudsjettet for 2018.
  • Støtte skal bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet.
  • Støtten skal være utløsende for at tiltakene gjennomføres, og kommunen må ha en egeninnsats.
  • Kommuner, fylkeskommuner og enkelte kommunale foretak kan søke om tilskudd, sammen eller hver for seg.

 

- Annonse -