- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Kystverket skal på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utrede hvordan en eventuell utbedring av innseilingen til Halden påvirker natur og miljø.


I 2017 analyserte Kystverket mulighetene for å gjennomføre en slik utbedring. Arbeidet omfattet de samfunnsøkonomiske virkningene av et slikt tiltak, og denne analysen er oversendt Samferselsdepartementet.

Departementet skriver i en pressemelding at det ut fra denne analysen ser ut til at tiltak i farleden kan generere stor nytte for samfunnet, men flere viktige konsekvenser, først og fremst konsekvenser på natur og miljø, er ikke utredet eller tallfestet i den foreliggende analysen.

Det er dette arbeidet som nå skal gjøres, og natur og miljø-utredningen er ventet å ta om lag tre år.

Vil berøre både norsk og svensk side

Den svensk-norske riksgrensen går midt i sundet i Iddefjorden, og farleden inn til Halden går dermed gjennom både norsk og svensk territorialfarvann. Et utdypingsprosjekt vil komme til å berøre både norsk og svensk grunn. På svensk side er Iddefjorden innlemmet i Natura 2000, som er et nettverk av naturområder i EU.

Eventuelle tiltak i området vil omfattes av strenge krav, heter det.

Utdypet Oslo-innseilingen for tre år siden

Et eksempel på at denne type arbeid ikke er problemfritt, ligger bare noen få år tilbake i tid.

I 2015 arbeidet Kystverket med utdyping av seilingsleden i Oslofjorden for å bedre framkommeligheten for store fartøyer inn til Oslo. Dette ble gjort ved å bruke sprengladninger for å skyte ned dybde i leden.  Arbeidet ble kritisert blant annet fordi slam som dekket flere av de sprengte grunnene inneholdt betydelige mengder miljøgifter. Slam og grus ble så dumpet utenfor Nesoddlandet.


Foto: Iddefjorden ved Svinesund

- Annonse -