Fra heveoperasjonen av KNM Helge Ingstad (Foto: Skjermdump / stillbilde / webkamera bjost.no).
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Ifølge Forsvaret var det om lag 500 kubikkmeter med oljeprodukter ombord da havariet skjedde utenfor Stureterminalen. Av dette var 460 kubikkmeter marin diesel.

Det var også 33 kubikkmeter med helikopterdrivstoff ombord, samt mindre mengder med smøreolje, hydraulikkolje og lignende, rapporterer Kystverket.

Hevingsoperasjonen av skipet er i gang i dag, tirsdag.

Det er uvisst hvor mye olje som er lekket ut til nå, men Kystverket og IUA Bergen (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) har hittil samlet opp 55 kubikkmeter med ren olje fra sjø. Totalt er 104 kubikkmeter levert inn til avfallsselskap, hvorav mye skal være oljeholdig vann og absorberende lenser. Forsvaret har nødlosset om lag 143 kubikkmeter drivstoff fra utsatte tanker ombord i fregatten. Det er anslått at ca 170 kubikkmeter marin diesel er igjen i skipet.

Først ved tømming av havarist vil det kunne fastslås hvor mye olje som har sluppet ut til sjø. 

– Marin diesel blander seg lett og fordamper

Analyser viser at det hovedsakelig er marin diesel, samt noe hydraulikkolje og spillolje, som har lekket ut. Marin diesel beskrives som en lett oljetype som fordamper og blander seg i stor grad i vannmassene; den inneholder endel lette komponenter og har «en giftighet som forventet ved denne oljetypen», skriver Kystverket.

I kartleggingsarbeidet blir det blant annet samlet inn blåskjell for å se om olje har trengt inn der. Miljøundersøkelsene skal i tillegg til å kartlegge virkninger av utslippet, også dokumentere nødvendige tiltak for å gjenopprette miljøtilstand.

KNM Helge Ingstad i flytende tilstand (Foto: Wikimedia Commons).

Hittil funnet lite skade på fauna

Det er Forsvaret og Kystverkets Rådgivende gruppe, som består av Miljødirektoratet, Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Folkehelseinstituttet og Norsk Polarinstitutt, som har avklart det tredelte programmet for miljøundersøkelser som skal gjennomføres, og som ser slik ut:

  • Havforskningsinstituttet undersøker oppdrettsfisk, villfisk og blåskjell. Dersom det blir strandpåslag av oljen er det aktuelt å igangsette strandsoneundersøkelser.
  • Statens Naturoppsyn (SNO) undersøkerpåvirkning av sjøfugl og marine pattedyr.
  • SINTEF OCEAN undersøker kjemiske og fysikalske egenskaper ved forurensningen, samt giftighet av de aktuelle oljeproduktene i marint miljø.

Havforskningsinstituttet har til nå avdekket at matfisk fra seks oppdrettsanlegg nær havaristen ikke var forurenset fra den havarerte fregatten. Når havaristen er fjernet vil det bli tatt nye prøver av blåskjell og villfisk.

Statens naturoppsyn har hittil observert fire gråmåker og en oterfamilie som antakelig er oljetilsølt.

Strandsoneundersøkelser er ikke igangsatt siden det hittil ikke har vært oljepåslag på land.

Analyser av forurensningen

Sintef Ocean skal analysere olje tatt opp fra sjøen, fra tanker fra fartøyet som tømmes, og fra vann som følger med under oljeopptak. Det skal blant annet forskes på hvordan oljen vil oppføre seg i miljøet – fordampningen, nedblanding, og løselighet i vannmassene.

Sintef Ocean skal ha et spesielt blikk på giftighet i vannsøylen, fordi marin diesel er en olje som i stor grad blandes i vannmasser og inneholder lette komponenter som er giftige.

Funn og resultater fra miljøundersøkelsene vil bli lagt ut på Kystverkets hjemmeside.


 

- Annonse -