Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

3,7 % av Norges CO2-utslipp er fra permanent avskoging

Det er bebyggelse og bygging veier som er de bakenforliggende hovedårsakene til klimautslippene, går det fram av en ny rapport.

Avskoging for boligbygging fører med seg CO2-utslipp (Foto: Pxhere CC).

Miljødirektoratet står bak rapporten om avskoging i Norge, utarbeidet på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, i dialog med flere berørte etater og aktører.

Rapporten er en første gjennomgang av mulige tiltak og virkemidler for å redusere utslippene fra avskoging, opplyser KLD. Man har funnet at utslippene fra permanent avskoging i Norge er på omlag to millioner tonn CO2 i året.

– Avskoging betyr økte klimagassutslipp. På bakgrunn av denne rapporten blir det viktig å finne fram til tiltak som kan redusere avskogingen i Norge, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Med permanent avskoging menes områder der for eksempel bygninger, veier eller jordbruk kommer i stedet for skogarealer.

Bygg og veier

I rapporten går det fram at utbygging av veier og bebyggelse er hovedårsaken til avskogingen, fulgt av omlegging av skog til beite og nydyrking av jordbruksarealer. Bakenforliggende årsaker er at befolkningsvekst og økt kjøpekraft gir økt etterspørsel etter veier og arealer til boliger, fritidsformål, servicetilbud og infrastruktur. Økt urbanisering kan bety at både dyrket mark og skog bygges ned.

Et annet område som det vises til er at tap av dyrket mark vil i sin tur kunne føre til avskoging dersom skogarealer tas i bruk til nydyrking og beite.

Kommunene mangler retningslinjer

Det mangler retningslinjer for hvordan kommunene skal redusere avskoging i sin arealplanlegging, påpekes det i rapporten. Det behøves økt informasjon til grunneiere, saksbehandlere og beslutningstakere om årsaker til – og konsekvenser av – avskoging, heter det. Dette vil være viktig for å gi økt bevisstgjøring og kunnskap, understrekes det i rapporten.

Lufter spørsmålet om en CO2-avgift

Miljødirektoratet arbeider med statistikk for utslipp av klimagasser i kommunene. De vil også utvikle veiledning og verktøy for å vurdere klimaeffekter av arealbruksendringer til bruk i kommunenes arealplanlegging. KLD mener at de samme virkemidlene er viktige for den arealplanleggingen som skjer i statlig regi, gjennom sektorlovverk eller statlig plan.

Rapporten nevner innføring av naturavgift eller CO2-avgift på bruk av naturareal som et mulig nytt, generelt virkemiddel som kan utredes nærmere. Klima- og miljødepartementet vil i samråd med berørte departementer videre vurdere forslagene i rapporten.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?