– Jeg synes dette er helt urimelig, sier leder for FELO, Solveig Glomsrød. FELO er foreningen for de el-overfølsomme i Norge.

– Vi betaler for en tjeneste og et produkt, og når det leveres sammen med noe som er til helseplage for oss, så skal vi betale for det også, fortsetter hun.

Foreningen har engasjert  seg i omleggingen av strømmålersystemene, fordi de nye AMS-målerne sender automatisk målestatus fra strømbrukerne via radiosignaler. Signalene gir en elektromagnetisk stråling som FELO mener medfører helseplager for de som er følsomme for dette.

Tidlig i juli gikk NVE ut med en melding om at nettselskapene vil få anledning til kreve et gebyr for å dekke kostnadene ved manuell avlesning av strømmåler. Ifølge EnergiNorge kan et slikt gebyr komme til å ligge på mellom 500 og 2.000 kroner årlig. Alle som avviser AMS-målere – ikke bare de el-overfølsomme – risikerer å ilegges gebyr.

Skal gi lavere kostnader og økt effektivitet

– Hvis nettselskapene ikke krever et slikt avlesingsgebyr må kostnaden for manuell avlesing dekkes av også de øvrige strømkundene, sier NVEs direktør for Reguleringsmyndigheten for energi, Ove Flataker, i et innlegg på NVEs nettsider.

NVE opplyser at de fleste hus og hytter i Norge innen utgangen av 2018 vil ha installert en såkalt smart strømmåler. Begrunnelsen for omleggingene er at det skal gi økt effektivitet og lavere kostnader i hele måleverdikjeden.

Noen tusen målepunkter vil likevel ikke bli utstyrt med automatisk utsending av måledata. Måleren vil være av samme type som ellers, men kommunikasjonsenheten for sending og mottak av signaler er deaktivert. Strømforbruket vil på disse måtte avleses manuelt, som var vanlig før. NVE sier det er fordyrende å ha to innsamlingssystemer å vedlikeholde, et automatisert og et manuelt.

– Mange el-overfølsomme er på trygd

– Jeg kjenner til at noen allerede har fått gebyr ilagt, mens andre har fått varsler om at det kan komme, sier Solveig Glomsrød, som peker på at mange i gruppen el-overfølsomme har nok av utfordringer fra før.

– Mange av de el-overfølsomme er på trygd. Andre forsøker å hjelpe seg selv ved bytte jobb, og noen kjenner på et press om å flytte. Det siste kommer av at dersom man ikke bor i enebolig vil strålingen fra AMS-måleren på den andre siden av veggen merkes, og da hjelper det ikke så mye om man har manuell måler selv, sier Glomsrød.

Hun forteller til Naturpress at det har vært merkbar økt pågang til foreningen etter at AMS-målerne ble utrullet.

– Det er verdt å merke seg at det ikke har blitt gjort noen ordentlig miljøutredning på de nye AMS-målere, sier Solveig Glomsrød.

Strid om hva fastlegene skal gjøre

Helsedirektoratets holdning er at det ikke er dokumentert sammenheng mellom helseplager og elektromagnetisk stråling fra AMS-målere, som betegnes som «svært svak». Følgelig fastslår direktoratet at fastleger ikke skal skrive ut legeattest som sier at helseplager skyldes stråling fra automatiske strømmålere.

Det blir vist til at strålingen fra målerne ligger «langt under grenseverdiene satt av Statens strålevern».

Holdningen imøtegås blant annet av bloggeren Einar Flydal, en person som har engasjert seg sterkt i AMS-saken. Flydal har publisert en juridisk utredning om emnet, foretatt av advokatfirmaet Erling Grimstad AS.

Helsedirektoratets påbud til fastlegene er ulovlig, hevdes det.

I advokatfirmaets utredning heter det blant annet:

«Etter vår vurdering bygger Helsedirektoratets uttalelse på en uriktig rettsoppfatning. En lege eller annet relevant helsepersonell vil kunne utstede en erklæring på bakgrunn av annet kunnskapsgrunnlag enn det Helsedirektoratet viser til i sin uttalelse, uten å opptre i strid med helsepersonelloven § 15.»


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?