Skogbranner har herjet Australia de siste månedene (Foto_ Pixabay).

Eksperter på hydrologi og vannressurser fra hele Norden er samlet på konferanse i Bergen denne uken. Tiltak for å møte framtidig tørke er blant sakene på dagsorden.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener at Norge må forberede seg på mer tørke i framtiden. Konsekvensene av mer tørke vil være redusert matproduksjon, skogbranner, økte strømpriser, begrenset drikkevannsforsyning, skader på økosystemer og fiskedød, framhever direktoratet. Det vises blant annet til klimaframskrivninger som ikke gir løfter om merkbar økning i sommernedbør i de sørligste fylkene i Norge. Dermed vil denne regionen være mer utsatt for mer alvorlig sommertørke.

Temperaturøkning gir risiko for lengre perioder med lav grunnvannstand og liten vannføring i elvene.

Klimagassutslippene må ned

I tilknytning til vannkonferansen i Bergen lanserer NVE fire forslag til tiltak:

• Få ned klimagassutslippene globalt slik at sannsynligheten for ekstremvær og alvorlig tørke øker minst mulig,

• Ta med tørkerisiko når vi planlegger vannforsyning,

• Ha en beredskap for hvordan vann må spares når vannstanden i magasiner, elver eller grunnvann går under et bestemt nivå

• Utrede og legge til rette for økt bruk av jordbruksvanning i Norge.

Vannbruken vår står foran endringer

NVE mener det kan bli behov for å endre på både hvordan vi bruker vannet og hvordan vi fordeler vannet over året og mellom de ulike regionene. Et forslag går på å bruke reguleringsmulighetene i eksisterende magasiner mer effektivt for å redusere både flom- og tørkeskader. Et annet er å øke bruken av grunnvann til ulike formål, mens jordbruket  kan måtte utrede muligheter og konsekvenser av økt jordbruksvanning.

I akutte situasjoner kan det bli behov for å legge restriksjoner på privat vannbruk, skriver NVE.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?