- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

135 anlegg over hele landet ble sjekket. Anleggene både mottar og mellomlagrer farlig avfall.

Det har blitt holdt jevnlige tilsynsaksjoner av tilsvarende karakter i flere år mellom 2004 og 2013, og årets aksjon var en oppfølging av tidligere tilsyn. Kontrollene – som skjer i regi av Fylkesmannen – skal avdekke om farlig avfall blir samlet inn og om det får miljømessig forsvarlig håndtering.

Ni av ti – eller mer presist, 86 % – kontrollerte anlegg fulgte ikke miljøregelverket, viste det seg. Men tross de mange bruddene på håndtering og lagring av farlig avfall, var likevel omfanget av brudd mindre og de var mindre alvorlige enn før, uttaler Miljødirektoratet. Kontrollene viste at lagringsforholdene hos flere av mottakene var blitt bedre siden forrige tilsyn, og Miljødirektoratet sier at det generelle inntrykket fra aksjonen er at avfall ikke kommer på avveie.

Flest brudd ble avdekket på håndtering og lagring av farlig avfall, samt på at systemene for å sikre forsvarlig mottak og håndtering av avfallet var mangelfulle. Eksempler på dette er mangelfull skriftlig rutine for mottakskontroll, mangler ved journalføring og mangler ved virksomhetens skriftlige risikovurdering.

– Utgjør en potensiell fare for miljøet

– Vi er ikke fornøyd med at det er så mange anlegg som ikke har orden på systemene. For dårlig mottak, håndtering og lagring av farlig avfall utgjør en potensiell fare for miljøet. Det er derfor viktig at anleggseierne sørger for å drive forsvarlig og i samsvar med reglene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

I Troms var det eksempelvis 18 avvik på syv anlegg.

– Anleggene i Troms har fått forskjellige avvik. Flere har deklarert avfall på feil produsent. Det betyr at man mister viktig informasjon om hvem som har produsert avfallet. Noen har mangelfulle skriftlige rutiner som er et krav i internkontrollforskriften, sier May-Helen Holm som jobber med forurensning hos Fylkesmannen i Troms.

Dette er de kontrollerte anleggene med avvik i Troms:

  • Avfallsservice Galsomelen
  • Perpetuum Harstad
  • Perpetuum Miljø AS Stormoen
  • Perpetuum Miljø AS Breivika
  • Perpetuum Miljø Salangsverket
  • Remiks Produksjon
  • Senja Avfall Botnhågen

– Bransjene må ta tak

Miljødirektoratet og fylkesmannen forventer at virksomhetene og bransjeforeningene tar tak for å bedre kompetansen og sikre en god etterlevelse av regelverket, heter det i Miljødirektoratets uttalelse.

Virksomhetene har plikt til å rette opp bruddene som ble avdekket, og dette vil bli fulgt opp på fylkesmannsnivå.


Ill.foto: Pixabay

- Annonse -