Klimaendringer i andre land vil også kunne ramme Norge hardt

Hovedfunnene i en ny rapport kan sammenfattes slik:I en globalisert verden vil virkningene av klimaendringer ikke være isolert til de områdene som rammes i første omgang.

En orkan i Houston kan gi store utslag på norske selskapers verdi på Oslo børs, og tørke, flom og ekstremvær i sårbare land kan føre til humanitære katastrofer.


Det kan bety en dramatisk økning i behovet for nødhjelp og støtte til forebygging.

Det er bare et par av mange mulige ringvirkninger i Norge, fra klimaendringer som i første omgang har rammet andre land. Ringvirkningene overskrider landegrenser, og effektene kan komme brått på.

Rapporten (kan lastes ned her) er laget av konsulentselskapet EY på oppdrag for Miljødirektoratet.

Framskriving av risiko og muligheter i rapporten tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig global temperaturøkning på fra 2 til 3,7 grader fra førindustriell tid til år 2100. Det er FNs klimapanel sitt utviklingsscenario, som forutsetter middels temperaturøkning (RCP 6.0), som er lagt til grunn.

– Norge er en åpen økonomi. Risiko knyttet til klimaendringer i andre land er et perspektiv næringsliv og myndigheter må ta inn over seg og forberede seg på, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i et innlegg på hjemmesidene.

Flom blir det mer av som følge av klimaendringer.

Hvordan Norge er knyttet sammen med andre land, hvilke relasjoner som finnes, og hvor sårbart det aktuelle landet er for klimaendringer, spiller inn for hvordan virkningene blir i Norge. I rapporten har man kun sett fysisk klimapåvirkning på samfunn og natur, og man har ikke tatt hensyn til teknologisk og samfunnsmessig utvikling, eller klimatilpasning og tiltak som er gjort for å for å begrense klimaendringer

Det understrekes også at det kun gis en indikasjon på konsekvenser for Norge, og at funnene i rapporten er ment å være veiledende.

Store flyktningkriser kan inntreffe

Her er noen av hendelsene som kan inntreffe, og med mulig ringvirkning for Norge, slik EY vurderer det:

  • Norske selskaper og privatpersoners investeringer i utlandet, i aksjer, obligasjoner og eiendom osv. er utsatt for fysisk klimarisiko. Rapporten peker for eksempel på at en orkan i Houston kan gi store utslag på norske selskapers verdi på Oslo børs.
  • Tørke, flom og ekstremvær i sårbare land kan føre til humanitære katastrofer. Det kan bety en dramatisk økning i behovet for nødhjelp og støtte til forebygging.
  • Klimaendringer vil kunne utløse og forsterke store internasjonale flyktningkriser, som kan føre til en økning i antallet mennesker som søker asyl i land som Norge.
  • Klimaendringer kan gjøre at produktiviteten i jordbruket i mange land synker slik at prisen på jordbruksvarer for eksempel frukt og grønt, kaffe og kakao, importert grovfôr og soya, øker.
  • Varmere hav kan gjøre at fisk flytter nordover. Det kan bety mer fisk i norske farvann. På lengre sikt kan tap av egnede leveområder imidlertid føre til at fiskebestander migrerer ut av norske fangstsoner.
  • Klimaendringene kan påvirke verdensøkonomien og gjøre en rekke importvarer, for eksempel klær og tekstiler som produseres i risikoutsatte land, dyrere.
  • Issmelting i Arktis kan gi nye transportmuligheter og handelsgevinster, men kan samtidig ødelegge sårbar natur og økosystemer. Det kan gi nye geopolitiske utfordringer.
  • Klimaendringer kan føre til uro og konflikt i og mellom stater. Det kan legge større press på Norge for å ta en mer aktiv rolle i internasjonale operasjoner.

Ellen Hambro sier at vi bør se på denne rapporten som et utgangspunkt for diskusjoner om hvordan klimaendringene globalt kan påvirke Norge.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) advarer mot alvorlige følger av klimaendringer. (Foto: Flickr / Mona Lindseth).

Elvestuen: Dramatisk for Norge

Konsekvensene av global oppvarming kommer til å bli dramatiske, også i Norge, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til Dagbladet.

– Rapporten viser hvor viktig det er at vi får opp tempoet med å kutte utslipp slik at vi begrenser de negative konsekvensene av klimaendringene. I tillegg er vi nødt til å forberede oss på de konsekvensene som kan oppstå, sier han.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?