Vegtrafikken i Norge bidrar med mindre CO2-utslipp enn før.

Ifølge tallene fra SSB tilsvarer nedgangen fra 2016 til 2017 en reduksjon på omtrent 0,9 millioner tonn klimagasser målt i CO2-ekvivalenter.

Det er fra sektorene veitrafikk, sjøfart og olje- og gassutvinning at nedgangen er størst. Disse hadde en samlet nedgang på 1,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Veitrafikk hadde størst utslippsreduksjon med 9,5 prosent sammenlignet med foregående år, en nedgang som Statistisk Sentralbyrå mener for det meste skyldes en høyere andel innblandet biodrivstoff i 2017.

At hybrid- og elbiler i 2017 stod for 10 prosent av all kjøring med norske personbiler, er en annen mulig del av forklaringen, skriver SSB.CO2-andelen av utslippene er på 83 prosent. Selv om CO2-utslippene gikk ned med 1,6 % fra 2016, er de 24 prosent høyere enn de var i 1990. Den viktigste forklaringen til den store økningen er olje- og gassproduksjonens kraftige vekst på 1990-tallet.

Annen nøkkelinformasjon fra statistikken «Utslipp til luft»:

  • Metanutslippet (CH4) i 2017 var rundt 5 millioner CO2-ekvivalenter – en svak nedgang fra 2016.
  • Utslippene fra jordbruket har ligget på omtrent samme nivå siden 1990, men en reduksjon fra andre utslippskilder har gjort at jordbruksaktivitet bidrar til halvparten av utslippene fra metan og tre fjerdedeler av utslippene fra lystgass.
  • Utslippsnedgangen fra andre kilder har ført til en reduksjon av lystgassutslippene med 42 prosent siden 1990.
  • PFK-gassene har blitt kraftig redusert mye på grunn av forbedret teknologi og driftsrutiner i prosessindustrien.
  • Fra 1990 har utslippene av NOblitt redusert med 19 prosent.
  • Utslippene av kvikksølv var på 0,2 tonn i 2017 og gikk ned 7 prosent fra året før. Kvikksølvutslippene var 83 prosent mindre i 2017 enn i 1990.
  • Utslippene av bly økte med 8 prosent fra 2016. Siden 1990 er utslippene redusert med over 96 prosent.

 

- Annonse -
Vil du annonsere her?