Goliat-plattformen

Petroleumstilsynet ga samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen (bildet) uten at plattformen var sikkerhetsmessig forsvarlig, skriver Riksrevisjonen blant annet i sin rapport.

«Det er sterkt kritikkverdig at Petroleumstilsynet ikke verifiserte at de utfordringene som hadde fulgt Goliat-prosjektet var utbedret før de ga samtykke», heter det videre.

– Dette er kanskje den mest dramatiske rapporten vi noensinne har fått om norsk oljevirksomhet, og det er helt avgjørende at også store partier som Høyre og Arbeiderpartiet tar dette på alvor. Det er utrolig at det tildeles nye konsesjoner i sårbare områder, når vi ser den voldsomme overbelastningen i forvaltningen og det omfattende etterskuddet i vedlikeholdet på norsk sokkel, sier daglig leder i Bellona, Frederic Hauge.

Her er flere av Riksrevisjonens merknader:

  • Regelverksavvik og pålegg følges i flere tilfeller ikke opp av selskapene. Det byr på utfordringer for den tillitsbaserte modellen for oppfølging av petroleumsvirksomheten.
  • Det er alvorlig at Petroleumstilsynets tilsynspraksis i liten grad har hatt ønsket effekt.
  • Petroleumstilsynets tilsynsmetodikk bidrar ikke godt nok til å avdekke alvorlige sikkerhetsutfordringer.
  • Selskapene utbedrer ikke alltid regelverksavvik etter tilsyn, og Petroleumstilsynet følger ikke alltid godt nok opp at avvik rettes opp.
  • Petroleumstilsynet tar for sent i bruk strenge reaksjonsmidler når det er behov for det, og undersøker ikke godt nok om selskapene etterkommer pålegg.

«Fare for ulykker med enorme miljøkonsekvenser»

Fredric Hauge i Bellona mener ulykkesfaren på norske oljeanlegg er stor, både for mennesker og miljø.

– På norske oljeanlegg går folk omveier rundt rustne rør og er redd for livet sitt. Vi har nå en situasjon hvor installasjonene er svært gamle. Det er fare for storulykker, hvor liv kan gå tapt og miljøkonsekvensene er enorme. Derfor må vi nå stoppe opp og politikerne må øyeblikkelig ta grep, sier Hauge, og krever at regjering og opposisjonspolitikere tar tak i situasjonen.

– Vi har lenge kritisert at Petroleumstilsynet aldri har anmeldt en eneste sak – de står for en dispensasjonskultur som grenser mot tjenesteforsømmelse, sier Hauge.

Riksrevisjonen mener at Petroleumstilsynet i hovedsak følger opp hendelser og bekymringsmeldinger på en god måte, men i mange tilfeller er oppfølgingen ikke godt nok dokumentert selv om prosedyren er fulgt.

Konsekvensen er at den offisielle informasjonen om saksbehandlingen ikke er fullstendig, skriver Riksrevisjonen.

Peker på at operatørene har ansvaret

Petroleumstilsynets (Ptil) direktør Anne Myhrvold responderer slik på Riksrevisjonens rapport:

– I Ptil har vi igangsatt arbeid med de fleste forholdene som får kritikkverdig omtale i rapporten, sier Myhrvold, og lover at tilsynet skal være mer bevisste på bruken av  reaksjonsmidler.

– Vi skal oftere enn før verifisere at regelverksavvik er lukket. Selskapene må på sin side ta det ansvaret de er gitt. Det er de som hver eneste dag skal sørge for at virksomheten drives forsvarlig, sier direktøren i et innlegg på tilsynets nettsider.


Foto: Goliat (Wikimedia Commons / T3n60)

- Annonse -