Foto: Pixabay.

Et annet mål er at innenfor samme tidsrom skal 20 % av reisene i landets ni største byområder også skje på sykkel.

Forskere i Transportøkonomisk Institutt (TØI) tror det siste vil bli vanskelig å nå.

På oppdrag fra Vegdirektoratet har forskerne sett på ulike scenarioer for å kunne nå målene for sykkelandel av reisene. Forskerne har også undersøkt potensialet for å nå målet om at åtte av ti skal gå eller sykle til skolen.

En hovedkonklusjon som er trukket er at det vil være lettere å nå målet om 8 prosent sykkelandel på landsbasis, enn å nå 20 prosent sykkelandel i de ni største byområdene.

Ifølge analysen er det liten sammenheng mellom de to sykkelmålene, skriver TØI i sin rapport, og viser til at det er større variasjon i sykkelandelen mellom de ulike byområdene, enn mellom byområdene og landet for øvrig.

TØI peker på at Norges ni største byområder er svært varierte i utstrekning, befolkning og tetthet. Fra det største byområdet, Oslo-området, med en befolkning på over 1,2 millioner, til Tromsø med 72.000 innbyggere i den andre enden av skalaen.

TØI-forsker og prosjektleder for rapporten, Erik Lunke, mener at siden det både i byområdene (sett under ett) og i landet for øvrig er en sykkelandel på 5 prosent, virker målet om 8 prosent sykkelandel på landsbasis å være mer oppnåelig enn målet om 20 prosent sykkelandel i byområdene.

En nasjonal sykkelandel på 8 prosent ville innebære 75 prosent flere sykkelreiser enn i dag.


 

- Annonse -