Fiskebåt er bekymret for oljeaktivitet i nærheten av viktige gyteområder for fisk. Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt.

Det skriver organisasjonen i en pressemelding i dag, knyttet til at Olje- og energidepartementet nå har ute på høring tildeling av forhåndsdefinerte områder (TFO) 2019 i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Fiskebåt har sendt inn sitt høringssvar til Olje- og energidepartementet. Der går de i mot at det iverksettes oljevirksomhet i gyte- og beiteområdene på Mørebankene, samt i Barentshavet, før det er innhentet mer kunnskap om mulige farer for fisk og øvrig dyreliv. De anklager også oljesektoren for ikke å ta ansvar for å sikre kunnskap om egen påvirkning på miljøet, noe Riksrevisjonen har påpekt at alle sektorer skal.

– Konsekvensene av et utslipp er så alvorlige at det ikke bør åpnes for oljevirksomhet i disse områdene ut fra en føre-var-betraktning, sier Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt.

Er sterkt bekymret for konsekvensene av seismikk

Jacobsen mener det har kommet ny informasjon som både er relevant og vesentlig i

Espen Jacobsen. Foto: Fiskebåt.

forhold til de aktuelle områdene.

– Blant annet har det kommet ny informasjon om de negative konsekvensene seismikk, elektromagnetiske undersøkelser og undersjøiske sprengninger har for fiskens gytemønster, og konsekvenser dette vil ha for livet i havet. Fiskebåt er derfor sterkt bekymring for at dette ikke skal bli tatt hensyn til i forhold til oljeinteressene, sier Jacobsen.

I pressemeldingen viser han til at både Riksrevisjonen og Havforskningsinstituttet har kommet med ferske rapporter som underbygger dette.

Fiskebåt peker på at Mørebankene utenfor kysten av Sunnmøre er gyteplass for en av verdens største fiskebestander – norsk vårgytende sild. I tillegg er Mørebankene en viktig gyteplass for en rekke andre fiskearter, som torsk, hyse og sei.

– Oljeulykke vil kunne få katastrofale følger

– En ulykke med påfølgende oljeutslipp i dette området vil kunne få katastrofale følger for flere fiskeslag. Vi risikerer at en hel årsklasse av norsk vårgytende sild går tapt. Dette vil ikke bare få store konsekvenser for sildebestanden, men også for andre store fiskeslag som beiter på egg og larver fra sildegytingen, sier Jacobsen.

Organisasjonen stiller seg kritisk til det de mener er manglende koordinering av seismisk aktivitet fra myndighetenes side.

– Dette i seg selv er et sterkt argument for at det ikke bør tillates oljevirksomhet i de sårbare områdene som Mørebankene og deler av Barentshavet, sier Jacobsen.

Fiskebåt mener at de fleste søknader om utslipp fra oljenæringen blir innvilget, og at dette skjer på tross av at fiskeriorganisasjoner, annen offentlig forvaltning, miljøorganisasjoner og forskningsmiljøer kommer med innsigelser og advarsler.

Har merket seg Riksrevisjonens funn av mangler i oljevernberedskapen

Fiskebåt støtter seg også til at det i Riksrevisjonens rapport blir reist spørsmål rundt oljevernberedskapen i nordområdene.

Særlig økosystemene i iskantsonen, polarfronten, Finnmarkskysten og havområdene rundt Bjørnøya er regnet som verdifulle, framholder organisasjonen.

– Vi er bekymret for beredskapen i disse områdene og registrerer at Riksrevisjonen avdekker alvorlige mangler i sin rapport, sier Jacobsen.

«Planlagte utvidelser i Barentshavet (TFO 2019) må settes på vent inntil man har fått på plass en oljevernberedskap og utstyr som er tilpasset de klimatiske forhold og utfordringer oljeaktivitet i Nordområdene medfører», skriver Fiskebåt i sitt høringssvar (kan lastes ned i sin helhet her).


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?