Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Prekært for Arktis: – Arktiske land må gå foran og ta ansvar (Elvestuen)

Arktisk råd la fram en rekke nye rapporter om klimaendringene og miljøtilstanden i Arktis da de arktiske utenriksministrene møtes i Rovaniemi i Finland 7. mai.

Kaldt vann trekker til seg mer CO2 enn varmt vann, og de arktiske farvannene er derfor spesielt sårbare for havforsuring. (Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons/Patrick Kelley).
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

– Klimaendringene er den absolutt største trusselen mot naturen i Arktis, og truer også livsgrunnlaget til mange lokalsamfunn og urfolk. Denne nye kunnskapen fra Arktisk råd bekrefter at klimaendringene i Arktis fortsetter i et skremmende tempo, og at det haster å redusere utslippene. I løpet av noen tiår må vi kutte utslippene ned mot null. Det gjelder i Norge, i Arktis og globalt. Her må de arktiske landene gå foran og ta ansvar, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Klimaendringer i Arktis

Oppvarmingen av Arktis er fortsatt mer er enn dobbelt så høy som den globale oppvarmingen, slås det fast i en av analysene som ble lagt fram på Arktisk råd.

Økningen  er høyest om vinteren. For hvert av årene 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018 var årsmiddeltemperaturen i Arktis høyere enn noe annet år etter 1900. Volumet av sjøis i september er redusert med 75 prosent siden 1979.

Marin forsøpling og mikroplast

I en annen studie går det fram at søppel og mikroplast opptrer i alle deler av det arktiske havmiljøet, fra strender til bunnen av dyphavene. Søppel som vaskes i land på strendene eller samles opp på havbunnen stammer i stor grad fra fiskeriene (50-100%). Mikroplast er funnet både i overflatevann og på større dyp, og er også dokumentert i sjøis. Undersøkelser av sjøfugl tyder på en økning i mengden plast som svelges, både i antall og vekt, ifølge KLD.

Arktisk ferskvann påvirkes sterkt av klimaendringer

Status og trender for naturmangfold i ferskvann i Arktis ble også presentert på Arktisk råd. Rapporten derfra viser at arktiske ferskvannssystemer er utsatt for sterk påvirkning fra klimaendringer og annen menneskelig påvirkning. Varmere og våtere klima vil påvirke økosystemene i arktiske sjøer og elver. Grensene for arktiske soner endres, og noen arter kan reduseres kraftig, mens andre arter vil trekke nordover, viser analysene

Torskefisket kan bli redusert med 80 prosent

Arctic Ocean Acidification Update er en rapport som gir oppdatert kunnskap om havforsuring i arktiske farvann. Rapporten omfatter blant annet en vurdering av samfunnsøkonomiske konsekvenser for fiskerinæringen i Barentshavet. Denne anslår at torskefisket kan bli redusert med inntil 80 prosent innen 2100, som følge av at CO2 tas opp i havet.

Nedgang i utslipp av svart karbon

Arktisk råd har et kollektiv mål fra 2017 om å redusere de samlede utslippene av svart karbon med 25-33 prosent innen 2025, sammenlignet med 2013. Utslippene av svart karbon har gått ned i de fleste arktiske land, ifølge undersøkelsene. Det er også satt i gang flere pilotprosjekter som skal bidra til utslippsreduksjoner, opplyser Klima- og miljødepartementet.


 

- Annonse -