Ill.foto: Pixabay

Det viser en landsomfattende tilsynsaksjon i regi av Fylkesmannen og Miljødirektoratet. 22 sykehus og 35 laboratorier i 12 fylker ble kontrollert.

Det ble avdekket avvik hos 77% av virksomhetene, og det ble gitt 55 anmerkninger, men ingen av avvikene blir karakterisert som alvorlige brudd på regelverket.

Tilsynet sjekket at virksomhetene hadde tilfredsstillende rutiner for å sikre at avfall blir håndtert riktig, og at farlig avfall blir levert til lovlig mottak. Rester av medisiner, kjemikalier og rester av prøvemateriale er avfall og kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer.

Det er første gang en slik kontroll har blitt gjennomført. Kontrollen skjedde i ukene 34 til 38 i 2018.

Tvangsmulkt

Ved alle tilsyn der Fylkesmannen avdekket brudd på regelverket, måtte virksomheten rette opp avvik, og dokumentere at dette ble gjort, skriver Miljødirektoratet, som omtaler resultatene av tilsynet som «svikt i miljørisikovurderinger og avfallshåndtering». Tvangsmulkt ble varslet i noen tilfeller.

Virksomhetene er for dårlige til å kartlegge farer og problemer og dermed vurdere risikoen knyttet til håndtering av avfall, slår MD fast.

Sykehusene bedre enn labotatoriene

Sykehus har bedre rutiner for avfallshåndtering enn laboratorier, tyder kontrollene på. Det var omtrent dobbelt så mange mangler hos laboratorier som ved sykehus, særlig i forhold til håndtering av farlig avfall (3 ganger så mange laboratorier hadde avvik) og ulovlig utslipp av avfall (2 ganger så mange laboratorier hadde avvik).

På bakgrunn av tilsynsresultatene vil Miljødirektoratet vurdere å følge opp med en ny aksjon, heter det.

Fylkesmannen kontrollerte også forurensningsfaren ved smittefarlig avfall. Det ble avdekket lite feil ved håndteringen av slikt avfall.

Du kan lese hele oppsummeringsrapporten til Miljødirektoratet her.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?