12 millioner går til lokale tiltak for å bedre vannmiljø

Miljødirektoratet fordeler midlene til 48 prosjekter over hele landet.

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

– Størstedelen av pengene går til konkrete tiltak som skal forbedre vannkvaliteten og livsgrunnlaget til dyr og planter som lever i vannet. Engasjementet er stort og vi kunne delt ut fem ganger så mye dersom alle som søkte skulle få, sier fungerende avdelingsdirektør Line Fjellvær i Miljødirektoratet.

Klima- og miljødepartementet har opprettet tilskuddsordningen, mens Miljødirektoratet følger opp i det daglige og behandler søknader om støtte. I år var det 184 søkere som tilsammen søkte om 50,5 millioner kroner.

Målgruppen for ordningen er blant annet kommuner, interkommunale prosjekter, vannområdeutvalg, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner.

Mange typer tiltak

Mer enn to tredeler av midlene er delt ut til tiltak som skal forbedre miljøforholdene i vann. Prosjektene skal blant annet åpne bekker, forbedre leveforholdene for fisk, hindre at vann gror igjen av planter eller redusere effektene av menneskelig aktivitet som utslipp av kloakk og annen type forurensning, skriver Miljødepartementet i en pressemelding.

En knapp tredel av tilskuddsmidlene har gått til informasjon og forskning.

– De pengene vi deler ut finansierer ofte bare en del av den totale kostnaden for prosjektene. De er spleiselag hvor tilskuddet fra staten kan være avgjørende for at de blir gjennomført, sier Line Fjellvær.

Restaurere Litfjellsjøen

Blant prosjektene som støttes av ordningen, er Litfjellsjøen i Nordgruvefeltet i Røros – hvor livet i sjøen er i fare for å forsvinne grunnet avrenning av tungmetaller fra gamle kobbergruver.

Prosjektet skal sette i stand en 2,5 kilometer lang vannrenne som vil føre forurenset gruvevann forbi Litfjellsjøen. Vannet føres til Orvsjøen som allerede er sterkt forurenset, og hvor alle vannlevende planter og dyr er borte.

– Prosjektet på Røros får tildelt 1,5 millioner kroner fra Miljødirektoratet. Dette kommer i tillegg til midler fra flere andre aktører som bidrar til spleiselaget. Prosjektet er prioritert i oppfølgingen av handlingsplanen for Røros som verdensarvsted, sier Fjellvær.

Vil gjenåpne Sælenvassdraget

I Bergen er det planer om å gjenåpne Sælenvassdraget i Fyllingsdalen, som i dag ligger i rør.

Miljødirektoratet bidrar med 1 million kroner til den første fasen av prosjektet. I første omgang skal 150 meter av den lukkede bekken gjenåpnes og ytterligere 100 meter restaureres.

På sikt ønsker Bergen kommune å gjenåpne større deler av vassdraget.

– Dette tiltaket gir bedre leveområder for fisk og andre arter. Innlandsørret, og kanskje også sjøørret, kan bruke den som gyte- og oppvekstområde. Slik forbedring av leveområder er et sentralt formål med tilskuddsordningen for vannmiljøtiltak, sier Line Fjellvær.


 

- Annonse -