Havsul vindkraftverk fikk utsettelse ut 2025 med å bygge ut

Lunde er plassert på den globale rødlista i kategorien sårbar. Av verdens sjøfuglarter er 30 % globalt truet. Foto: Wikipedia.

Havsul 1 AS fikk konsesjon til å bygge vindkraftverket i Ålesund og Aukra kommuner (tidligere Sandøy og Aukra kommuner) tilbake i 2008. 

I konsesjonen var fristen for å starte driften av kraftverket var satt til juni i 2013, en frist som senere ble utvidet til januar 2020. NVE melder i dag at de har forlenget denne fristen ytterligere, til ut 2025.

Søknaden om forlenget frist har vært på offentlig høring. Høringen viser at prosjektet har regionalpolitisk tilslutning, men blir møtt med motstand fra enkeltpersoner, miljøforvaltning og miljøorganisasjoner, skriver NVE. NVE sier seg enige med høringspartene om at det er behov for å oppdatere kunnskapen om hvordan kraftverket kan påvirke trekkfugler og hvordan støy kan påvirke fisk.  

Også Miljødirektoratet har advart mot planene for Havsul 1.

NVE har godkjent søknaden om utvidet frist for idriftsettelse til 31. desember 2025. Tillatelsen forutsetter blant annet at utbygger skal undersøke hvordan støyvirkninger i anleggs- og driftsfasen påvirker vandrings- og gyteforholdene for viktige marine arter, og de må kartlegge sesongtrekk og forekomsten av sjøfugl ved anlegget.

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har kalt denne ekstraomgangen for «sjokkerende planer om havvind utenfor fuglefjellet Runde», og mener det aldri skulle vært gitt konsesjon i utgangspunktet. De ba før jul NVE avvise søknaden om utsettelse.

Det planlagte vindkraftverket ligger midt i en svært viktig trekkorridor både for sjøfugl- og fastlandsfugl, argumenterer foreningen, og hevder i tillegg at kraftverket vil ramme næringssøkende fugler fra Sør-Norges eneste store fuglefjell, Runde. Vindkraftanleggets plassering ligger mellom 50 og 60 km fra Runde. 

NOF varsler på Facebook i dag at vedtaket til NVE kommer til på bli påklaget, og «bekjempet med tilgjengelige midler».


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?