Illustrasjonsfoto: Avinor.

Undersøkelser som er gjort i våtmarksområdene nær Evenes flyplass i Troms viser at konsentrasjonene av PFOS i fisk og fugl er over nivået som anses å være trygt for økosystemet, melder Miljødirektoratet.

Mattilsynet har advart folk mot å spise fisk fra Lavangsvatnet ved Evenes lufthavn fordi fisken har helseskadelige høye verdier av det helse- og miljøskadelige stoffet PFOS.

Direktoratet pålegger nå Avinor å grave opp det gamle brannøvingsfeltet på Evenes og deler av en rikmyr som er forurenset på grunn av avrenning med PFOS og andre perfluorerte stoffer. De forurensede massene må fjernes og deponeres.

—Evenes lufthavn står høyt oppe på prioriteringslisten over flyplasser der PFOS-forurensning må fjernes, ikke minst fordi avrenning av miljøgifter fra Evenes har store negative konsekvenser for miljøet, på land og i vann, i nærområdet til flyplassen, sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet.

Rikmyren i dette området er ifølge MD også en nasjonalt truet naturtype, og Avinor er pålagt å restaurere myren når oppryddingen er ferdig.

Heller ikke fisken ved Fagernes Luftavn kan spises

Forurensingen kommer av at det i mange år ble brukt brannskum med PFOS og andre perfluorerte stoffer ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes, som det har blitt gjort ved andre norske flyplasser. Perfluorerte stoffer (PFASer) er miljøgifter som ikke brytes ned i naturen og hoper seg opp i levende organismer. Avinor faset ut bruken før det ble forbudt å bruke slike stoffer, ifølge MD.

En annen norsk flyplass med samme type forurensing er Fagernes Lufthavn, Leirin i Valdres. Flyplassen er nå nedlagt. Også der er forureninsingsnivået så høyt at Mattilsynet har gått ut med kostholdsadvarsel. Ved å spise en middagsporsjon med fisk – ørret, abbor eller sik – fra vannene Leirin (inkludert Kalken) eller Sustjern vil du få i deg mer PFOS enn tålegrensen, ifølge Mattilsynet.

Naturbelastningene rundt Evenes i Troms er imidlertid ikke over med opprydding etter miljøgiftene. Forsvaret skal i år og 2021 bygge ny kampflybase der, samtidig med at Avinors oppryddingsarbeid pågår.

Har fått lov å deponere jordmassene

Forsvarsbygg har fått tillatelse av MD til graving i forurenset grunn, men «stiller strenge krav til gjennomføringen av gravetiltakene, slik at innsjøene og myrområdene på Evenes ikke skal få økt avrenning av perfluorerte stoffer som følge av Forsvarets aktiviteter».

—Vi forventer at de pålagte tiltakene vil bedre miljøtilstanden i innsjøen Lavangsvatn, fører til lavere konsentrasjoner av miljøgiftene i fisk, og ha positive effekter på naturmangfoldet i området. Men det kan ta mange år før vi ser resultatet av dette arbeidet, sier Ellen Hambro på MDs nettsider.

Miljødirektoratet skriver at teknologien for trygg oppbevaring av PFOS-forurensede jordmasser på deponi har blitt betydelig forbedret de siste årene. Avinor har derfor fått tillatelse, og pålegg, til å endre sitt tiltak fra vannrensing til graving og deponering.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?