Gaupe (Lynx lynx). Foto: Wikimedia Commons / Aconcagua (talk) / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Det er åpnet for å felle 82 dyr i 6 av 8 rovviltregioner. Det nasjonale bestandsmålet på 65 ungekull er for første gang oppnådd, melder Klima- og miljødepartementet.

Ifølge Rovdata var det 66,5 familiegrupper i Norge i 2020, noe som skal tilsvare om lag 393 dyr.

I region 2, 3 og 6 er bestandstallet over det regionale bestandsmålet. Region 1 (Vestland, Rogaland og tidligere Vest-Agder) har ikke bestandsmål for gaupe, og der er det åpent for kvotefri jakt. Det skal ikke jaktes på gaupe i region 4 og 5 (Oslo, tidligere Akershus, Hedmark og Østfold).

Gaupa var utbredt over store deler av landet første del av 1800-tallet, men bestanden gikk kraftig tilbake etter at det ble innført skuddpremie i 1845. På 1930-tallet var gaupa nesten utryddet i Norge, men senere har arten økt i mengde og utbredelse. Skuddpremie på gaupe ble avskaffet i 1980. Etter 1994 har det vært gjennomført kvotejakt på gaupe i hele landet (kilde WWF).

Kvotejakta varer til 31. mars, eller til kvoten er fylt.


- Annonse -
Vil du annonsere her?