Foto: SD / Vy.

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å se nærmere på hva som må til for å normalisere det grensekryssende persontogtilbudet.

– Etter 12. mars i fjor har persontogene mellom Norge og Sverige vært innstilt som følge av innreisebegrensinger og test- og karanteneplikt. Etter hvert som hverdagen normaliserer seg, er det bare positivt om reisende mellom våre to land kan velge toget. Den ferske klimarapporten fra FN har gitt oss en viktig påminnelse om dette. Men pandemien gjør det nødvendig å innrette et koronatest- og kontrollregime som er egnet for denne typen grensekryssende trafikk. Vi har nå bedt Jernbanedirektoratet om å komme tilbake med en vurdering av dette om en uke, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (bildet).

Jernbanedirektoratet har bedt om at det opprettes en hurtigarbeidende gruppe der Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet deltar.

«Det legges til grunn at Jernbanedirektoratet har løpende dialog med de berørte togselskapene, slik at den grensekryssende togtrafikken kan gjenopptas på kort varsel, dersom den hurtigarbeidende ekspertgruppen anser det som hensiktsmessig», skriver Samferdselsdepartementet.  

Jernbanedirektoratets frist for å svare på oppdraget fra Samferdselsdepartementet er 24. august 2021.


- Annonse -