Lunde er plassert på den globale rødlista i kategorien sårbar. Av verdens sjøfuglarter er 30 % globalt truet. Foto: Wikipedia.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Menneskelig aktivitet gjør at fuglene sliter. Og fuglelivet er en pålitelig indikator på planetens tiltstand.

State of the Worlds Birds er en tilstandsrapport for fuglelivet globalt, og sist uke lanserte BirdLife International den nyeste versjonen. Den er ikke spesielt hyggelig lesning.

«Det er et dramatisk budskap i rapporten – om utryddelse, tilbakegang og en verden der økosystemene ødelegges og påvirkes i et voldsomt tempo«, skriver BirdLife Norge.

Rapporten forteller at en av åtte fuglearter i verden er utrydningstruet, og de fleste bestander av arter som ikke har status som utrydningstruet er i tilbakegang. Over 180 arter har blitt utryddet de siste århundrene.

– Det er menneskeskapte årsaker bak nesten all elendigheten for fuglelivet, men det gjør også at vi sitter med løsningene, skriver organisasjonen videre.

– Små inngrep blir til mye tapt natur

Tap av natur og leveområder er vesentlige grunner til at fuglebestandene går tilbake.

Overfor NRK minner naturvernrådgiver i BirdLife Norge, Martin Eggen, om at Norge offisielt går inn for at 30 prosent av verdens natur må vernes.

– Da må det også gjelde oss selv. Vi har bare vernet 17 prosent. Vernet har gått på mange fjellområder, men vi har et stort etterslep på marint vern, på natur i lavlandet som våtmark og fjæreområde, sier Eggen, som mener det er viktig at kommunene i Norge må jobbe med arealnøytralitet.

– Over tid forsvinner mye viktig natur i små inngrep, siden det ikke virker så viktig der og da. Men over tid blir det mye. Dette handler om veibygging, drenering, hyttebygging, dyrking, og så videre. Derfor er det å bli arealnøytral såpass viktig, sier Eggen til NRK.

LES OGSÅ (artikkelen fortsetter under)

Indikerer jordens tiltstand

Siden fugler responderer raskt på endringer i livsvilkårene og er nokså lette å telle, er de gode indikatorer på jordens tilstand.

Dette er de største truslene mot de 1409 artene som er globalt truet:

• Ekspansjon av jordbruk og intensiverte driftsformer i jordbruket truer 73 %
• Skogbruk er en trussel mot 50 %
• Fremmedarter og andre problemarter truer 40 %
• Jakt og fangst truer 37 %
• Klimaendringer truer 34 %
• Utbygging av boliger og næringsbygg truer leveområdene til 27 %

I rapporten nevnes også at bifangst i fiskeriene er den største trusselen mot sjøfugl globalt, og at overfiske og klimaendringer bidrar negativt. Fremmede arter nevnes også, for eksempel ved mink i Norge. I tillegg har dessverre fornybar energi en nedside; vindkraft- og solkraftanlegg på feil plass kan forårsake høy fugledødelighet.

Løsningene

Men alt er ikke svart. 726 globalt truede fuglearter har blitt positivt påvirket av BirdLife sitt arbeid siden 2013, blir det opplyst. Blant annet blir det lagt vekt på at BirdLife har registrert mer enn 13 600 viktige fugleområder rundt i verden. Her i Norge har den norske grenen av organisasjonen identifisert 97 viktige fugleområder.

Rapporten peker på flere tiltak som kan hjelpe på situasjonen:

• Bevare viktige områder ved å involvere urbefolkning og lokalsamfunn
• Restaurere og nyskape viktige områder og habitater
• Unngå ulovlig og unødvendig jakt og fangst til formål som mat og kjæledyr
• Redusere negativ effekt av infrastruktur i energiforsyningen
• Jobbe for å fjerne fremmedarter
• Redusere bifangst i fiskeriene
• Målrettede handlingsplaner for utrydningstruede arter
• Gjøre verdien av naturmangfold til etablert kunnskap i samfunnet
• Påvirke politikk og lovgivning
• Jobbe med kunnskapsspredning gjennom utdanning og holdningskampanjer
• Overvåking – bygge ut programmer


- Annonse -