Illustrasjonsfoto: Unsplash.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Delta i debatten? Send innlegg til debatt@transitmedia.no.

Den 21.12 kom dødsdommen fra klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen; 3 stabile ulvefamilier skal drepes inne i vernesonen for ulv, hvor det kritisk truede dyret egentlig skal ha særlig høy beskyttelse og prioritet.

Randi og Ronny Rafjellet og deres små, Fredrik og Frida Fjornshöjden med valpen Filip og hans søsken, og Ragna og Ravn Rømskog med valper, for øvrig en familie med svært lav innavlskoeffisient etter norske forhold, må bøte med livet fra 1. januar. 

Stortinget har fattet et politisk, og ikke faglig forankret vedtak, om at det skal være 4-6 valpekull i Norge, hvorav minst 3 helnorske. Ved siste bestandsstatus hadde vi 2 helnorske og 1 grenserevir. Vi ligger altså under det altfor lavt satte bestandsmålet og likevel mener Bjelland Eriksen at dette er grei forvaltning. Sverige har satt ned foten, de mener at det ikke er rom for å drepe grenserevir i år. Rovviltnemndenes eget sekretariat anbefalte kun drap på ett revir i år. Likevel aksepterer Bjelland Eriksen det kontroversielle vedtaket fra rovviltnemndene som overhodet ikke har magemål. Aktivt Rovdyrvern mener i likhet med hele 6 andre vernerforeninger at dette vedtaket er lovstridig, men våre klager ble ikke gitt medhold av Klima- og miljødepartementet.

Natur og ville dyr er i alarmerende tilbakegang og flere og flere arter havner på rødlista. Hurdalsplattformen har et mål om at alle arter skal ned en trusselkategori innen 2030, men ikke våre fire store rovdyrarter. De skal holdes nede på sterkt til kritisk truet nivå. Hva dette er begrunnet i? Jo, beitenæring og jaktinteresser. Til tross for en natur i krise, internasjonale forpliktelser og alle fornuftsbaserte, faglig forankrede, etiske og moralske motforestillinger og tungtveiende argumenter, har vi nå en regjering som må være den mest naturfiendtlige vi har hatt noensinne, som overkjører forskning og fagkunnskap fullstendig og kjører på en ren utryddelsespolitikk.

Nå vil de også utrede muligheten for å redusere bestanden av jerv og gaupe fra Trøndelag til Finnmark for å tekkes reindriftsnæringen i bytte mot ulovlig oppsatte vindturbiner på Fosen. Dette må mildt sagt kunne kalles et skittent spill fra regjeringen. Tidligere i år fikk regjeringen utredet muligheten for å redusere bestandsmålene for ulv og bjørn enda mer, men Miljødirektoratet svarte et tydelig nei til dette, fordi det er i strid med Naturmangfoldloven, som sier at vi skal ha levedyktige rovviltbestander i Norge.

Vi har i dag registrert kun 42 ulver på ulvetelleren på Rovdata. Forhåpentlig har vi noe flere enn dette, men våre rovdyr er av de best overvåkede i verden, så vi har god kontroll på hvert enkelt individ, noe som i seg selv er helt absurd. Av disse ca 42 ulvene kan altså foreløpig 12 drepes innenfor ulvesonen og 31 utenfor sonen. Fjellreven har gledelig nok økt i antall og gjeninnføringen i norsk natur har fungert. Det er bra, men hvorfor tenker man ikke likt om de fire store rovdyrartene? Ulv er innavlet og trenger hjelp til å komme opp på levedyktig nivå.

I stedet er det slik at våre få ulver drepes av troféjegere som får beholde skinnet og som dreper utrydningstruede dyr for moro skyld, med statens velsignelse. Mange av dem forakter ulv, de er nullvisjonister og vil at alle ulver skal utryddes fra Norge. Den skånselløse ulvejakten er ren artsrasisme iscenesatt for å tilfredsstille beitenæringen, troféjegerne og skogeierne; grunnfjellet til Senterpartiet, og Arbeiderpartiet har hengt seg på utryddelsespolitikken. SV har også sviktet rovdyra fullstendig, gang på gang.

Troféjakt på ulv er en brutal og rå jakt hvor et utall camokledde, bevæpnede menn (i hovedsak), sporer og ringer inn ulv, gjerne i timevis, splitter opp familien, isolerer valpene fra foreldrene, forfølger redde, stressede valper ned i 8 måneders alder til de utslitt blir drevet mot et rifleløp. Det kan forekomme ulovligheter under slike jaktsituasjoner, jegere som ikke følger lovverket og bryter med prinsipper om dyrevelferd og såkalt human jakt. Aktivt Rovdyrvern vil være til stede for å observere og dokumentere og forsøke å avverge ulovligheter mot dyrene. Ulovligheter blir anmeldt. Forhåpentligvis vil vår tilstedeværelse i jaktområdene ha preventiv effekt.

Til vi får en anstendig og bærekraftig forvaltning av våre rovdyr er dette et av virkemidlene vi som vil verne om dyr og natur har. Bjelland Eriksen er for øvrig invitert til å være til stede sammen med oss og bivåne uhyrlighetene som foregår under ulvejakt. Han har ikke svart på denne invitasjonen. Konsekvensene av hans egne handlinger er kanskje for hard kost.


- Annonse -
Vil du annonsere her?