Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Klarsignal for nytt norsk vindkraftverk

Dalbygda Kraftsenter AS har fått konsesjon til bygging av vindkraftverk i Tysvær i Rogaland.

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Med full utbygging kan vindkraftverket gi i underkant av 125 GWh årlig produksjon, tilsvarende årsforbruket til rundt 6250 husstander.

Konsesjonen omfatter et vindkraftanlegg på inntil 42 MW i et planområde på om lag 2,6 kvadratkilometer i Dalbygda i Tysvær kommune. Dalbygda vindkraftverk er et samarbeidsprosjekt mellom grunneierne i området ved Dalbygda Kraftsenter (75 prosent) og Solvind Prosjekt AS (25 prosent).

Det er olje- og energidepartementet som melder dette 6. april. Klage fra friluftsinteresser er dermed avvist.

– Dalbygda vindkraftverk er et fornybarprosjekt drevet fram av lokale krefter, og i en region der det er planer om stor økning i kraftforbruket til industrivirksomhet. Prosjektet vil produsere strøm tilsvarende forbruket for rundt 6250 husstander og kunne gi mulighet for lokale og regionale ringvirkninger om det blir bygd ut, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Må omsøke alternativ adkomstvei

Departementet skriver at de i klagebehandlingen særlig har vurdert forholdet til landskap og friluftsinteresser i regionen, og blant annet lagt vekt på at en utbygging må ligge innenfor de rammer som må gjelde for samlet belastning av inngrep i området. En forutsetning for konsesjonen er at tiltakshaver avklarer nettsituasjonen med regionalnettseier og at de omsøker en alternativ adkomstvei til planområdet.

I konsekvensutredningen for tema naturmangfold nevnes det at anleggsutbyggingen sannsynligvis vil medføre at fremmede bartrearter vil få spredning, dersom det ikke bekjempes. Samlet konsekvens på dette området settes til liten negativ.

Omfanget for hønsefugl er vurdert til middels negativ.

Om virkningene for hubro heter det i konsekvensutredningen: «Samlet belastning for den sterkt truete og prioriterte arten hubro vil øke noe. En større, eksisterende belastning for hubro i området er de mange kraftlinjene, der særlig linjer med opptil 66 kV spenning representerer en stor fare for strømgjennomgang ved posteringsjakt. Avbøtende tiltak på strømnettet vil ha positiv effekt for arten.»


Ill.foto: Pixabay

- Annonse -