I fire år har vi fulgt Miljødirektoratets forsvar for NOAHs etablering av deponi for farlig uorganisk avfall i Breviks gruver. Fortsatt gjenstår en del utredninger. NOAH selv skriver i sin konsekvensutredning om minst 13 temaer som skal risikovurderes senere.  Utslippspunkt, sammensetting i utslipp, rettigheter til gruvene, plassering av vannrenseanlegg, gasseksplosjonsfare, vannforskrift m.m. Likevel mener Miljødirektoratet at de har tilstrekkelig informasjon til å anbefale Brevik, slik dere skriver i dokumentet til KLD 31. oktober 2018.

I etterkant av dette dokumentet er det kommet inn over 200 høringssvar, hvor svært mange er knusende i sin kritikk av KU’ens kvalitet. Har noen KU blitt slaktet fra så mange tunge faginstanser noen gang?  Likevel fortsetter Miljødirektoratet å svare på spørsmål på denne måten, senest i tilsvar til Ayla H Backe 7. desember 2018: «Vi har i ettertid av at vi leverte oppdraget vårt lest mange av høringssvarene som kom inn. Høringsinnspillene har imidlertid ikke medført at vi har behov for å endre vår hovedkonklusjon.»

Hva skal til og hvilke argumenter mener Miljødirektoratet ville være av en slik karakter at de utelukker Brevik fra videre vurdering?

Befolkningen som føler seg overkjørt og truet av NOAHs planer og fremgangsmetoder bør få høre Miljødirektoratets vurderinger av de mest tungtveiende motforestillingene. I motsatt fall betyr det at det ikke er noe poeng for folk og organisasjoner å engasjere seg, og grunnlaget for demokratiske prosesser er truet, ikke bare i denne saken.

Med det som bakgrunn ber jeg derfor Miljødirektoratet svare ut følgende høringsinnspill, de 10 alvorligste motforestillingene slik jeg ser det, som hver og en burde være tilstrekkelig til å stoppe tiltaket. I sin enkleste form kan svaret fra Miljødirektoratet være et kryss i tabellen, men fortrinnsvis bør svaret underbygges og forklares.

  • Ingen adgang til gruvene, etter at Norcem satte ned foten i sitt svar.
  • Ikke sant om fjellets egnethet, basert på regiongelolog Sven Dahlgrens tilsvar.
  • Ikke sant om stabilisering av tungmetaller, basert på tidligere MOLAB-sjef Arne Åsheimssvar.
  • Ikke forsvarlige beregninger, basert på tidligere Hydro-ingeniør Carl Lenning og NTNU-professor Erling Siggeruds svar. (se vedlegg 1, nedenfor).
  • Ikke forsvarlig lagring i sprukne gruver og Norge er best på å lage tette fjellhaller, basert på ingeniør Bjørn Helge Kluvers svar.
  • Ikke forsvarlig ressursforvaltning å ta verdifulle råstoffer ut av kretsløpet når løsninger finnes, basert på svar fra industriaktører som Stena, Scanwatt, OIW m.fl. som til og med påpeker usannheter i konsekvensutredningens underrapporter. (se vedlegg 2, nedenfor).
  • Ikke demokratiske og lovlige planprosesser, basert på svar fra Håkon Nedberg og Porsgrunnkommune.
  • Ikke i tråd med EU-krav om forankring i avfallsstrategi, basert på svar fra Frivillig Faggruppe ved Øystein Dallan. (se kapittel 2).
  • Ikke i tråd med EUs krav om minsteavstander, basert på svar fra Frivillig Faggruppe ved Øystein Dallan. (se kapittel 7).
  • Ikke vurdert samfunnsøkonomiske konsekvenser ved alternativ industri i gruvene, basert på svar fra Brevik Vel som også påpeker usannheter om dette i konsekvensutredningen.

Svar fra Ellen M. Svinndal, sjefingeniør ved industriseksjonen (1) ved Miljødirektoratet:

Viser til e-posten din av 12. desember der du stiller oss en rekke spørsmål i deponisaken. Vi mottar svært  mange spørsmål og henvendelser om denne saken og har ikke kapasitet til å svare alle i detalj.

Vi har ikke levert noen anbefaling av hvilket deponi som skal velges, men gjort en vurdering av konsekvensutredningene på oppdrag fra KLD. I noen tilfeller faller temaene du tar opp inn under vår vurdering, og da kan du lese vår vurdering der.

En god del av temaene du nevner faller utenfor vår vurdering. Vi minner om at det er planmyndighetene som har ansvar for å følge opp konsekvensutredningene og høringene (i Breviks tilfellet er det KLD)  og gjøre helhetlige vurderinger av saken hvor også andre hensyn enn de vi har kommentert vil måtte vurderes.


Artikkelfoto: Brevik i Telemark (Wikipedia).

- Annonse -