Av sauene som ble tatt av rovdyr i fjor, ble det fastslått at 1945 var tatt av ulv.. Ill.foto: Pixabay.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Oslo tingrett har besluttet å stanse lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen inntil videre denne vinteren.

Forbudet gjelder inntil retten fastsetter noe annet.

Kjennelsen kom 29. desember i år. Klima- og miljødepartementet skriver at de vil be om at retten avholder et rettsmøte der partene får anledning til å uttale seg. Dersom retten gir staten medhold, vil den midlertidige avgjørelsen kunne endres før utløpet av fellingsperioden 15. februar 2022. Departementet mener vedtaket om lisensfelling innenfor ulvesonen er lovlig.

– Jeg tar tingrettens beslutning om midlertidig stans i lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen til etterretning. Tingretten har av tidshensyn ikke gjort en nærmere vurdering av gyldigheten av departementets vedtak. Staten vil be om at tingretten avholder muntlige forhandlinger i god tid før utløpet av fellingsperioden 15. februar, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), på KLDs nettsider.

Det var organisasjonene NOAH – for dyrs rettigheter, WWF Verdens naturfond og Foreningen våre rovdyr som 27. desember begjærte midlertidig forføyning med krav om utsettelse av vedtaket om lisensfelling innenfor ulvesonen i 2022.

– Dette er en utrolig viktig avgjørelse for en art som er truet i norsk natur. Det haster at staten finner nye løsninger for å sikre sameksistens med våre store rovdyr som er en naturlig del av norsk natur, istedenfor å skyte dem ned slik at de forblir kritisk truet, sier Karoline Andaur, generalsekretær i Verdens naturfond, i en kommentar på Facebook.


- Annonse -