Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Nydyrking av myr skal stanses, men dispensasjoner vil kunne gis

Stortinget debatterte denne uka den kommende lovendringen for å stanse nydyrking av myr i Norge.

Kårstein Eidem Løvaas fra Vestfold Høyre forsvarte stans av nydyrking av myr. Foto: Skjermdump/video, Stortinget.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Stortinget vedtok torsdag endringer i jordloven for å stanse nydyrking av myr.

«Myr lagrer karbon, har et rikt mangfold av arter og demper tørke ved å lagre vann. Derfor er bevaring av myr en viktig klima- og miljøsak», skriver Klima- og miljødepartementet på sine hjemmesider.

– Forbud mot nydyrking av myr er et effektivt tiltak som bidrar til at vi kan oppfylle Norges klimaforpliktelser, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Klima- og miljødepartementet anfører at et forbud mot nydyrking av myr kan bety besparelser av akkumulerte utslipp på opptil 900.000 tonn CO2-ekvivalenter i perioden fram mot 2030, og mer i årene etterpå.

Klima, naturmangfold – demper flom og tørke

En annen egenskap som det pekes på er at myrplanter kan suge opp vann tilsvarende 40 ganger sin egen vekt og slippe det sakte ut igjen, og slik kan bremse tørke og minske flommer. KLD understreker at myr inneholder et stort naturmangfold. Norsk rødliste for naturtyper 2018 har med ni av de truede naturtypene i Norge som er knyttet til myr.

Statsråd Ola Elvestuen mener FNs klimapanels 1.5-gradersrapport i fjor høst representerer et tidsskille.

– Rapporten viser at verden må redusere sine klimagassutslipp kraftig hvis vi skal unngå katastrofale konsekvenser for mennesker og natur. Den viser også at vi må handle raskt.  Klimatiltak i alle sektorer, også landbruket, er nødvendig for å få ned utslipp og bidra til å gi trygge forhold for norsk landbruk i framtida, sier Elvestuen.

Dispensasjoner kan bli gitt

Ny lovregulering vil imidlertid ikke sette hinder for at enkelte dispensasjoner i særlige tilfeller kan gis, om det søkes for det.

– Det kan selvfølgelig være enkelttilfeller der det er behov for nydyrking for å kunne opprettholde gårdsdriften. Derfor finnes det muligheter for å søke dispensasjon, sier Ola Elvestuen.

Eksempler på dette kan være hvor eieren mister andre produksjonsarealer på grunn av tap av leiejord, utbygging, samferdselstiltak eller lignende. Det kan også være aktuelt å gi dispensasjon i landbruksområder der eneste dyrkingsressurs er myr, eller for å ivareta særskilte produksjoner i myr på fjellgrunn, skriver KLD.

Senterpartiet med bremsene på

I debatten i Stortinget torsdag gikk Senterpartiet hardt ut mot lovendringer for nydyrking av myr.

– Symbolpolitikk på det verste, var den ampre meldingen fra Per Olaf Lundteigen på Stortingets talersol. Han hevdet at Senterpartiet ivaretar klimahensynet ved å «stimulere fotosyntesen ved at plantene vokser bedre, og at skogen vokser bedre. Dermed fanger plantene og skogen mer CO2.»

Høyres Kårstein Eidem Løvaas (Vestfold, bildet) minnet om at den totale karbonmengden i alle verdens myrer er omtrent like stor som mengden som finnes i atmosfæren.

– Myr bidrar med et stort naturmangfold. I alt 183 truede arter og flere av de mest truede naturtypene i Norge er knyttet til våtmarker. Vi har betydelig utslipp fra arealbruksendringer som drenering av myr. Det er beregnet at norske myrer lagrer karbon tilsvarende mange, mange millioner tonn CO2-ekvivalenter, eller – om man vil – flere hundre år med bilkjøring på norske veier.

– Et forbud mot nydyrking av myr er et effektiv tiltak som vil bidra til oppfyllelse av Norges klimaforpliktelser, sa Løvaas.


- Annonse -