Horten Indre Havn. Foto: Stillbilde, video #festivalbyenhorten/YouTube.

Pengene kommer fra Miljødirektoratet. Tilsagnet på inntil 90 millioner dekker 75 prosent av Horten kommunes kostnader ved oppryddingen av sjøbunnen, og halve statens kostnader ved opprydding etter et statlig eid verft i området fra perioden etter 2. verdenskrig.

– Med dette tilsagnet ligger alt til rette for at oppryddingsprosjektet kan starte til høsten. Etter planen skal arbeidet være ferdig i løpet av et års tid. Det er gledelig å kunne bidra til betydelig forbedringer for miljøet i et sterkt forurenset område, sier fungerende avdelingsdirektør Ann Mari Vik Green i Miljødirektoratet på etatens nettsider.

– Helt nødvendig å få ryddet opp

Miljøgiftene på sjøbunnen i Horten havn stammer fra skipsverftsvirksomhet, forsvarsaktivitet, annen industri og en nedlagt kommunal avfallsplass. De har vært tilført havnebassenget over lang tid, og stoffene har hopet seg opp i sedimentene.

Undersøkelser har påvist bly, kvikksølv, PAH og PCB i havnebassenget, opplyser Ann Mari Vik Green.

– Skip som trafikkerer området kan bidra til oppvirvling av sjøbunnen og at miljøgiftene spres, og det er risiko for at giftene kan tas opp i planter og dyr i området. Vannforekomst Horten Indre havn har moderat økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand, så det er helt nødvendig å få ryddet opp i den forurensete sjøbunnen, sier Vik Green.

Spleiselag

Oppryddingsprosjektet skal gjennomføres via innsatsen til et spleiselag som består av Forsvarsbygg, Horten kommune, Horten Industripark og Miljødirektoratet. Etter tiltakene skal sjøbunnen være ren, og området skal trygt kunne brukes til friluftsformål.

Totalkostnaden på oppryddingen er 168 millioner kroner.

Horten Industripark er pålagt av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark å bidra med 4,5 millioner kroner. Dette pålegget er påklaget og dermed ikke endelig.

Målene skal nås innen 2021

Området i Horten er ikke blant de 17 prioriterte områdene i det nasjonale arbeidet med å rydde opp i forurenset sjøbunn, «Sammen for et giftfritt miljø», men takket være et stort lokalt engasjement er Horten Indre Havn likevel prioritert, skriver Miljødirektoratet.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har gitt tillatelse til prosjektet på strenge vilkår, heter det. Oppryddingen skal bidra til at mål om god kjemisk og økologisk miljøtilstand i vannforekomsten etter vannforskriften skal nås innen 2021.


 

- Annonse -