Rødstilk. Foto: Andreas Trepte / SNL / CC BY SA 2.0.

Den har tilhørighet over store deler av landet, men er i tilbakegang. Rødstilken er nå nær truet.

BirdLife Norge ønsker å rette fokus på rødstilken, og har derfor utpekt den som Årets fugl i 2022. I 2021 kom den inn på den norske rødlista over truede arter, i kategorien «nær truet» (NT). På forrige rødliste var den betraktet som livskraftig.

For å få sett den her i Norge må de fleste regne med å vente enda en god stund. Rødstilken Tringa totanus returnerer fra overvintringsområdene fra slutten av april til Sør-Norge, mens ankomsten er noen uker senere lenger nord i landet, ifølge BirdLife. Trekket mot sør begynner i juli. Men rundt 1 000 individer overvintrer her til lands, disse er av en annen underart enn den som er i Norge i hekketida.

Rødstilken er utbredt som hekkefugl i det meste av landet, og er registrert hekkende i alle landets fylker. Arten hekker i våtmarksområder fra havnivå og helt opp til fjellet. Forekomsten oppgis å være mer glissen i noen deler av landet, og på Østlandet er den mer fåtallig som hekkefugl.

Den europeiske hekkebestanden hos rødstilk har gått tilbake med over 50 % i perioden 1980–2017, opplyser BirdLife. Også her i Norge ser vi en tilbakegang, den årlige nedgangen har vært på 1,7 % i perioden 1996–2019, noe som tilsvarer en nedgang på rundt 21 % gjennom hele perioden.

Du kan lese mer utfyllende om rødstilken på sidene til BirdLife Norge.


- Annonse -
Vil du annonsere her?