Foto: Bjørn Barlaup.

På bare ett år ble veksten til villaksen kraftig redusert langs store deler av norskekysten, særlig i bestandene på Vestlandet og i Sør-Norge.

Klimaendringer nevnes som en mulig bakenforliggende forklaring, men forskere har i alle fall med sikkerhet funnet ut hvorfor villaksen rent fysisk fikk det vanskelig. Det skyldtes svikt i tilstrømmmingen av næringsrikt arktisk vann.

Det var i 2005 det inntraff en drastisk endring i økosystemet i Norskehavet, som skulle vise seg å få konsekvenser for mange norske laksebestander. Sannsynligvis førte endringen til at også bestander lenger sør i Europa ble påvirket, ifølge forskningsinstituttet NORCE.

Det arktiske vannet, som vanligvis transporteres naturlig inn i Norskehavet nord for Island, ble kraftig redusert, fant forskerne ut. Dette skulle vise seg å gi en tydelig nedgang i fiskens vekst det påfølgende året, i bestander fra Oslo til Nordland. I de to mest utsatte regionene, Vestlandet og Sør-Norge, var nedgangen på henholdsvis 25 prosent og 36 prosent.

– Dramatisk

NORCE-forsker Knut Wiik Vollset er førsteforfatter i studien, som er publisert i tidsskriftet Science Advances.

– Grunnlaget for sterke laksebestander er gode vekstforhold i havet. Når slike drastiske endringer i havet skjer, blir laksebestandene våre mer sårbare enn de har vært, sier Vollset.

Selv om klimaendringer pekes på som en mulig forklaring, er likevel kunnskapen om hva som styrer innstrømningen av arktisk vann mangelfull, heter det i pressemeldingen fra NORCE.

– Vi trodde endringene i laksens vekstforhold i havet var gradvise, men nå avdekker vi altså en stor, plutselig endring i vekst fra ett år til et annet. Dette er dramatisk. Når fisken er mye mindre de første månedene den tilbringer i sjøen, er det sannsynlig at sjøoverlevelsen reduseres, sier Vollset. 

Han sier at de ikke vet eksakt hva som fører til regimeskiftet, men endringen i arktisk vann i perioden før 2005 er påfallende.

– Et spørsmål er jo om denne endringen som virker å være drevet av endring i arktisk vann, skjer på grunn av klimaendring eller bare er en langtidsvariasjon i strømmønsteret. Det vet vi rett og slett ikke ennå, sier Vollset.

Halvering siden 80-tallet

– Det er varmere i havet nå enn i 2005, så det er uklart om økosystemet vil gå tilbake til hvordan det var før 2005, og om vekstforholdene for laks vil bli slik de en gang var, sier Vollset.

Siden 1980-tallet er innsiget av laks fra havet til norske elver halvert, opplyser Vollset. Nedgangen skyldes både menneskelig aktivitet og lavere overlevelse i sjøen.

Forskningen er utført i samarbeid med Havforskningsinstituttet (HI), Rådgivende Biologer (RB) og Norsk institutt for naturforskning – NINA.


- Annonse -
Vil du annonsere her?