Utvalgsleder Thina Margrethe Saltvedt overleverer rapporten til næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: Øyvinn Myge/NFD.

Et ekspertutvalg har vurdert dagens rammevilkår og marked for klimavennlige investeringer.

– Vi skal få til tre ting samtidig: kutte klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen, ta vare på naturen og skape nye jobber og ny optimisme. Dette blir den største omstillingen noen sinne, men den gode nyheten er at ingen land har bedre forutsetninger enn Norge. Vi må imidlertid få opp tempoet noe helt kolossalt, og derfor gleder jeg meg stort til å lese ekspertutvalgets rapport fra perm til perm i sommer, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Vestre fikk i dag overrakt rapporten som «har en rekke tiltak som kan bidra til flere klimavennlige investeringer som nytter mest for flest», som Nærings- og fiskeridepartementet skriver i sin pressemelding.

Ifølge Vestre vil regjeringen dimensjonere virkemiddelapparatet for å møte det økende behovet, «forutsatt at det er gode prosjekter og privat investeringsvilje.»

Omstilling av norsk økonomi

Utvalget som står bak rapporten, anbefaler en klimapolitikk med en byrdefordeling som oppleves som rettferdig, der karbonprising som virkemiddel dekker all næringsvirksomhet og suppleres med reguleringer og støtte til forskning, utvikling og akselerasjon av klimavennlig teknologi. 

– Klimaendringene vil kreve en stor og grunnleggende omstilling av norsk økonomi. Det holder ikke lengre med marginale justeringer. Tiden er inne for en dyp dekarbonisering av hele økonomien. Vi skal kutte norske utslipp og bygge opp nye grønne næringer i rask fart. Dette utvalget har sett nærmere på hvordan vi skal få utløst investeringene vi er avhengig av, og rapporten blir et viktig grunnlag for arbeidet vårt framover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Norge er i dag et av verdens rikeste land målt i inntekt pr innbygger. Men dette til tross finner ikke utvalget noen grunn til at vi nordmenn bør dempe vår rikdom, tvert om.

I en av de elleve anbefalingene for hvordan Norge kan få til flere klimavennlige investeringer som er samfunnsøkonomisk lønnsomme, heter det at «Norge bør ha en forutsigbar politikk for å realisere klimamålene. Politikken må gi en sosialt akseptert omstilling, og fortsatt forbedring i produktivitet og levestandard

Dette er noen av anbefalingene:

  • Norge bør ha en forutsigbar politikk for å realisere klimamålene. Politikken må gi en sosialt akseptert omstilling, og fortsatt forbedring i produktivitet og levestandard.
  • Klimavennlige investeringer har ofte høy politisk risiko. Generelt vil usikkerhet redusere investeringsvilligheten. Det er derfor et mål i seg selv å øke troverdigheten og forutsigbarheten i norsk klimapolitikk.
  • Arbeidet med å forenkle og bedre styringen av tilskudd-, låne-, egenkapital- og garantivirkemidler bør videreføres. Det bør bli en forutsetning for støtte at prosjektene er i tråd med klimamålene og utvikling til et lavutslippssamfunn.
  • EUs endringer i regelverk knyttet til omstillingen til lavutslippssamfunnet må innarbeides raskt i Norge. Norge bør være proaktiv under utformingen av internasjonale regelverk som potensielt får påvirkning på norsk næringsliv og næringslivsinteresser.


Den overordnede føringen for utvalget har vært å fremme størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi innenfor bærekraftige rammer og å nå våre klimamål på en mest mulig effektiv måte, heter det i meldingen.


- Annonse -
Vil du annonsere her?