Større fart på veiene gir mer mikroplast i naturen. Illustrasjonsfoto: Pixabay.

Det er tydelig sammenheng mellom fartsgrense og forurensing, viser forskning.

Det er NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) og NIVA (Norsk institutt for vannforskning) som denne uka legger fram nye funn. De to institusjonene har videreutviklet nye metoder for å undersøke partikkelutslipp fra veg og trafikk, for deretter å analysere mengdene av mikroplast. Mikroplast fra asfalt har tidligere ikke vært mulig å måle i en slik sammenheng, ifølge NMBU.

– Når det gjelder forurensning fra veier snakker vi typisk om høye konsentrasjoner av partikler, som mineralpartikler, og mikro- og nanopartikler fra slitasje av bildekk og veidekker, sier doktorgradskandidat Elisabeth Rødland ved NMBU, i en pressemelding.

Bildekk og enkelte typer veidekker inneholder syntetisk gummi. Også veimerkingen inneholder ulike typer plast, og slitasjepartikler fra veimerking er en kilde til mikroplast fra vei. 

Høyere fart gir flere partikler

Resultatene viste at høyere partikkelkonsentrasjoner av bildekk og asfalt hadde en klar sammenheng med økende fartsgrensene langs veiene, samt fartsgrense i sammenheng med trafikkmengde.

– Reduksjon av fartsgrenser i urbane områder og i områder nær sårbar natur kan derfor være et verktøy for å hindre spredning av denne typen mikroplast, sier Rødland.

Målingen av slitasjepartikler og bitumen i snø er gjort langs veiene i Oslo og Bærum, samt ulike deler av Smestadtunnelen i Oslo. Også tunnelvaskevann og innledende jordsmonn i grøfter langs veiene er undersøkt. Resultatene viser at snø nær veien inneholder svært høye konsentrasjoner av både partikler fra bildekk og bitumen sammenlignet med resultater fra andre studier av snø, og sammenlignet med avrenning fra vei og tunnelvaskevann.

Veisalt går fri

Ifølge Rødland er det viktig å sørge for gode løsninger for urbane snødeponier og snølagre, særlig i nærhet til vassdrag, for å hindre spredning av mikroplastpartiklene til miljøet.

Funnene i Smestadtunnelen viste at de høyeste konsentrasjonene av plastpartiklene samlet seg nær tunnelveggene. Derfor anses det som viktig å ha gode rutiner for å samle opp veistøv inne i tunneler før tunneler vaskes og vaskevannet slippes ut. 

Det ble også undersøkt om veisalt kan være en mulig kilde til mikroplast fra vei, men her ble det kun gjort ubetydelige funn.- Annonse -
Vil du annonsere her?