Truls Gulowsen og vindmølle.
Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen: – Området er allerede erklært som uegnet i nasjonal ramme for vindkraft. Foto: Tor Bjarne Christensen. Bakgrunnsfoto: Pixabay.

Naturvernforbundet mener det er oppsiktsvekkende at Equinor nå deler ut milliardkontrakt for å få lagt en strømkabel til Melkøya.

– Slik starter nedbyggingen av natur i Finnmark når fossilindustrien skal forlenges og grønnvaskes med kraft fra land, sier Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen.

Kommentaren kommer etter nyheten om at Davvi vindkraftverk er planlagt i det som karakteriseres som Norges største sammenhengende naturområder med uberørt preg.

Regjeringens energipakke omfatter etablering av Davvi vindkraftverk og ny kraftledning gjennom Stabbursdalen nasjonalpark. Det betyr store naturinngrep, mener Naturvernforbundet.

Davvi vindkraftverk eies av energiselskapene St1 og Ny Energi. I prosjektbeskrivelsen av Davvi er tiltakshaverne åpne på at det opereres i følsomme områder:

«Å gjøre inngrep i uberørt natur er vanskelig uansett hvor det er, og vi har forståelse for at etablering av en stor vindpark kan være kontroversielt … Da handler det om hvor det gjør minst «vondt» – og hvor man kan produserer energi mest effektivt«.

Bildet fra planområdet til Davvi, med kartreferanse. Foto: Davvi.

I kjerneområde for samisk kulturøvelse – igjen

NVF påpeker at inngrepsfrie områder har svært stor verdi for landskapsøkologien og naturmangfoldet i kraft av sin inngrepsfrihet, uavhengig av at antall arter ikke er veldig høyt.

Det angjeldende området i Finnmark har et helt unikt artsmangfold av truede arter som krever store arealer, blant annet fjellrev og snøugle, som tett følger smågnagerbestanden skriver NVF i sin pressemelding.

– Disse utryddingstruede artene har denne naturen som sitt levested. Det er særlig graverende at vindkraftverket er planlagt i kjerneområder for samisk kulturutøvelse. Området er allerede erklært som uegnet i nasjonal ramme for vindkraft, sier Truls Gulowsen.

Men energiselskapene på sin side bemerker at inngrepene har begrenset omfang for reindriften til samene. Anlegget ligger i det som hovedsakelig er blokkmark – unnvikelsesområde for rein – og det samlede tapet av beitearealer er beregnet til 1 %, påpeker de i sin beskrivelse.

– Bit-for-bit nedbygging

Kraftledningen Skaidi–Lebesby er blant annet planlagt i naturområder knyttet til Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde, Stabbursneset naturreservat og inngrepsfrie områder uten andre tyngre tekniske inngrep, ifølge NVF.

– Disse store sammenhengende naturområdene brukes av flere hensynskrevende og truede arter som dverggås, fjellrev og snøugle og er viktige områder for samisk kulturutøvelse. Kraftledningen er en del av en større bit-for-bit-nedbygging av Norges siste natur, sier Truls Gulowsen.

Energipakken inkluderer også en utvidelse av Alta kraftverk. Det er heller ikke uproblematisk, mener NVF. Det vises til at installering nytt aggregat for å utnytte flomvannet vil ha konsekvenser for elva nedenfor demningen. Utvidelsen kan være også vanskelig å forene med det detaljerte reglementet for hvordan kraftverket skal kjøres, slik at forholdene for laksen ivaretas, skriver Naturvernforbundet.


- Annonse -
Vil du annonsere her?