Klokken 1900 mandag kveld  overleverer Concerned Scientists Norway (CSN) et signert opprop med konkrete krav om hva Norge må gjøre for å omstille seg til et bærekraftig samfunn.

Professor Beate Sjåfjell (bildet) er styreleder i Concerned Scientists Norway.

Oppropet og underskriftene leveres til inviterte politikere fra alle partier på et debattarrangement på Café Lindvedske hus. Politikerne skal utfordres på hva partiene deres akter å foreta seg i bærekraftspørsmålet, dersom de kommer i posisjon etter stortingsvalget.

Her kan du se listen over de som hittil har skrevet under på oppropet.

CSN mener at utslippene må kuttes raskt og mye og for å begrense framtidige klimaendringer, og at Norge må være et nullutslippssamfunn innen 2050.

Det krever en rask og fundamental samfunnsomlegging, skriver nettverket, og viser blant annet til at Parisavtalen understreker at man har dårlig tid.

Et av de konkrete kravene i oppropet er at regjeringen må legge frem en plan for et bærekraftig samfunn der fornybar energi står sentralt. Investeringer både innenlands og utenlands må dreies bort fra fossile ressurser og over på fremtidsrettede og bærekraftige næringer, heter det i kravet.

Relatert til Norges kull-, olje- og gassaktivitet er kravene:

» Staten må avstå fra utvinning av kull på Svalbard, olje og gass fra Arktis og andre sårbare nordområder, og utvinning av olje og gass med ukonvensjonelle metoder. Dette gjelder både tildelingsvedtak og gjennom selskaper hvor staten er majoritetsaksjonær.»

… og:

» Forskningsmidler må flyttes fra petroleumssektoren til fornybar energi og redusert energiforbruk. Det må legges til rette for mer uavhengig, tverrfaglig og sektorovergripende forskning med fokus på omstilling til bærekraftige samfunn.»

I sin begrunnelse for oppropet og krav om handling fra politikerne, viser CSN blant annet til at FNs klimapanel med høy grad av vitenskapelig sikkerhet slår fast at den globale temperaturøkningen i all hovedsak skyldes menneskelig aktivitet. Det vises til at konsentrasjonen av CO2 har økt fra et førindustrielt, stabilt nivå på omkring 280 ppm til 400 ppm, og at dette vil fortsette å øke. Oppvarming og havforsuringen skjer i et tempo som savner sidestykke de siste 800.000 år, skriver CSN.

Det vises også til overskridelsene i forbruket av ressurser, og at verdens dyrebestander er halvert de siste 40 år, ifølge WWFs Living Planet Report. Denne utviklingen,sier CSN, skyldes miljøforurensning og arealbruksendringer sammen med klimaendringer.

Les hele oppropsteksten til CSN her.

På debattmøtet kommer disse politikerne og skal svare for seg: FrP: Åshild Bruun-Gundersen, SV: Fredrik Schulze-Krogh, Høyre: Lene Westgaard-Halle, KrF: Kjell Ingolf Ropstad, MDG: Per Espen Stoknes, Venstre: Petter N Toldnæs, AP: Kristine Hallingstad, SP: Oddbjørn Kylland.

Invitasjonen til underskrifter har ligget ute siden mars måned. Både forskere og lekfolk inviteres til å signere, og pr 12. august har 287 personer skrevet under, hvorav 157 er forskere. Målet for signaturer innen overleveringen til politikerne på debattmøtet er 300.


Foto: UiO, pressefoto

- Annonse -