Fra Sørfjorden. Foto: Ximonic, Simo Räsänen / Wikimedia Commons.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

En omfattende analyse av historiske data fra norske havområder viser høye konsentrasjoner av miljøgifter i sjøbunnen nær tett befolkede og industrialiserte områder.

Det melder Norsk institutt for vannforskning, Niva i dag, etter at en gruppe norske og belgiske forskere har samlet og studert data på overflatesediment i sjøbunnen i norske farvann for å kartlegge forekomsten av miljøgifter

En konklusjon etter studien er at konsentrasjoner av tungmetaller i norske fjorder i gjennomsnitt er to til fire ganger høyere enn i prøvetakingssteder offshore.

Ifølge NIVA fant forskerne blant annet konsentrasjoner av de farlige miljøgiftene PCB og PAH, samt metallene bly og kvikksølv.

Store oppsamlinger av miljøgifter i sedimenter

Siden det på 1970-tallet ble klart at miljøgifter kan leve lenge i sjøbunnen og utgjøre en risiko for mennesker og dyreliv, ble flere internasjonale konvensjoner og styringsprogrammer igangsatt for å forhindre ytterligere forurensning av havområder. Formålet var at utslippene skulle ned slik at konsentrasjonene av menneskeskapt miljøforurensning i marine miljøer skulle være lik null.

– Resultatene av overvåkningskampanjer over tid viser at utslipp av visse prioriterte kjemikalier, er avviklet eller betydelig redusert, sier seniorforsker Anders Ruus i Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Men som sekundære forurensningskilder kan forurensede sedimenter fortsatt fungere, forklarer NIVA, og etter tiår med utslipp finnes det store oppsamlinger av miljøgifter blant annet i sedimenter i sjøbunnen.

NIVA mistenker at noen av disse forurensningslagrene kan «vekkes til live» av klimaendringer, eller på grunn av fysiske forstyrrelser som sand- eller grusekstraksjoner og mudring.

– Dette betyr at sedimenter, spesielt langs kysten, har endret seg fra å være et «forurensningssluk» til å være en potensiell kilde til forurensning, sier Ruus.

Metallopphopning i Sørfjorden

Konsentrasjoner av spesielt metaller i sedimentene avhenger av hvor prøvene er tatt. For eksempel var konsentrasjonene av metaller i gjennomsnitt to til fire ganger høyere i fjordene enn i prøvetakingssteder offshore. Store oppsamlinger av metaller ble blant annet funnet i Sørfjorden i Hardanger, som også tidligere forskning har vist, er preget av forurensning. Her fant forskerne forhøyete konsentrasjoner av både kvikksølv, sink, kadmium og bly.

Lignende forskjeller ble funnet for en type av miljøgiften PCB, der konsentrasjoner i indre fjorder i snitt var omtrent fem ganger høyere enn i prøvetakingssteder offshore i sørlige farvann.

Anders Ruus forklarer hvorfor dette skjer.

– Fordi fjordene ofte er grunnere ut mot havet enn lenger inn, har de lavere vannutskiftning enn i havområder. Forurensning har derfor ikke blitt transportert ut til havet, men i stor grad hopet seg opp i sedimentene.

Mer forurensning nær byer og petroleumsvirksomhet

Høye konsentrasjoner av miljøgiftene PAH og PCB ble funnet nær tett befolkede og industrialiserte områder som grenser mot for eksempel Kattegat og Skagerrak. I gjennomsnitt var det to til fire ganger høyere konsentrasjoner av kjemikalier nær urbaniserte og industrialiserte steder, sammenlignet med i mindre befolkede områder.

De høyeste konsentrasjonene av PAH ble målt i Nordsjøen og Skagerrak, noe som kobles til langvarig påvirkning fra husholdninger og industri, og NIVA antar at siden 1969 har olje- og gassindustrien også satt sitt preg på havområdene i Nordsjøen.

– Via vind- og havstrømmer tilføres betydelige mengder av PAH-er til disse havområdene – både fra petroleumsnæringen i norske farvann, men også fra vestlige og sentrale Europa, heter det i rapporten.


 

- Annonse -