Konsernsjef i Equinor, Eldar Sætre. Foto: Equinor.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

I det nye klimaveikartet som selskapet lanserer i dag, skal blant annet den fornybare energikapasiteten 10-dobles innen 2026, og Equinor tar mål av seg til å bli en global leder innen havvind, heter det.

Et punkt å merke seg er målet om å redusere netto karbonintensitet, i hele kjeden fra produksjon til forbruk, for produsert energi med minst 50 % innen 2050. Med andre ord: Kundenes utslipp ved bruk av oljen og gassen de har kjøpt av Equinor, inkluderes i karbonregnskapet.

Selskapet skriver at ambisjonen om å redusere netto karbonintensitet med minst 50 % innen 2050 tar hensyn til scope 1, 2 og 3-utslipp, fra produksjon til forbruk:

«Innen 2050 vil hver enhet produsert energi i gjennomsnitt generere under halvparten av utslippene sammenlignet med i dag. Ambisjonen forventes hovedsakelig å bli møtt gjennom betydelig vekst innen fornybar energi og endringer i størrelse og sammensetningen av olje- og gassporteføljen. Driftseffektivitet, karbonfangst, -bruk og -lagring samt hydrogen blir også viktig, og anerkjente mekanismer for kompensering av utslipp og naturlige karbonsluk kan brukes som supplerende tiltak».

Konsernsjef Eldar Sætre:

– Vi ser nå 30 år inn i framtiden, og det er ikke mulig å si nøyaktig hvordan og hvor raskt omleggingen vil skje. Ikke for samfunnet, og ikke for oss. Men vi vet at det må skje betydelige endringer i energimarkedene, og vår portefølje vil endres i samsvar med dette for å forbli konkurransedyktig. Vi vil produsere mindre olje i en lavkarbonframtid, men verdiskapningen fra olje og gass vil fremdeles være høy, og fornybar energi gir betydelige nye muligheter for verdiskaping og vekst

Klimaambisjonene er i korthet listet slik:

  • Redusere netto karbonintensitet av produsert energi, hele veien fra produksjon til forbruk, med minst 50 % innen 2050.
  • Tidoble den fornybare energikapasiteten innen 2026, og bli en global leder innen havvind.
  • Redusere absolutte utslipp fra egenopererte felt og landanlegg i Norge med 40% innen 2030, 70% innen 2040 og ned mot nær null innen 2050.
  • Redusere CO2-utslippene per fat olje og gass fra egenopererte felt til under 8 kg innen 2025.
  • Karbonnøytrale globale operasjoner innen 2030.
  • Avvikle rutinemessig fakling innen 2030.
  • Opprettholde lave metanutslipp nær null.
  • Fortsatt benytte en internpris for CO2-utslipp på minst 55 USD per tonn i investeringsbeslutninger.
  • Fortsatt støtte til anbefalingene fra the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

– Equinors strategiske retning er tydelig. Vi utvikler oss som et bredt energiselskap, og utnytter sterke synergier mellom olje, gass, fornybar energi, CCUS og hydrogen. Vi vil fortsatt adressere egne utslipp i tråd med prinsippet om at utslipper betaler. Men, vi både kan og vil gjøre mye mer. Som en del av energibransjen må vi være en del av løsningen for å bekjempe klimaendringene og bidra til avkarbonisering, i takt med hvordan samfunnet endrer seg, sier Sætre.

På fornybarsiden forventer Equinor i 2026 en produksjonskapasitet fra fornybarprosjekter på 4 til 6 gigawatt, Equinors andel, hovedsakelig basert på dagens prosjektportefølje. Dette er om lag 10 ganger høyere enn dagens kapasitet, og medfører en gjennomsnittlig årlig vekstrate på over 30 %. Mot 2035 forventer Equinor å øke installert kapasitet for fornybare energikilder ytterligere til 12 til 16 gigawatt, avhengig av tilgang på attraktive prosjektmuligheter.

– Det nye klimaveikartet viser hvordan vi vil bidra til å forme energiomleggingen og energiframtiden. Det er også en invitasjon til våre partnere, kunder, leverandører og myndigheter til samarbeid om de nødvendige tiltakene for å bekjempe klimaendringene, sier Eldar Sætre.


 

- Annonse -