18 skogområder i Nordland skal utredes for vern

474
Illustrasjonsfoto: MD.

18 kartlagte skogområder i Nordland skal vurderes for vern. Den økonomiske betydningen for skognæring og treforedlingsindustri blir utredet.

Det melder Miljødirektoratet i dag.

– Det er en klar politisk føring å øke vernet på Statskog sin grunn. Gjennom naturfaglig kartlegging er store arealer i Nordland undersøkt. Mange områder er tatt ut underveis, og vi sitter nå igjen med 18 områder der vern skal vurderes. Områdene inneholder viktige naturkvaliteter som i begrenset grad kan vernes i andre regioner, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Annonse

De 18 områdene ligger i kommunene Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Hemnes. Direktoratet ber i et brev til Fylkesmannen i Nordland om at prosessen med sikte på å vurdere vern av områdene startes opp.

MD viser til en kartlegging gjort av Asplan Viak i 2018, på Statskog SF sin grunn i Nordland. Året etter skrev Asplan Viak en egen rapport om naturverdier i arealer som grenser opp til de kartlagte områdene. Det er disse to rapportene som er grunnlaget for å blinke ut de 18 områdene som de mest aktuelle for å starte en verneprosess, opplyser MD.

– Miljødirektoratet har hatt to møter med de berørte kommunene, Nordland fylkeskommune og Statskog SF om denne saken. Vi ber Fylkesmannen i Nordland fortsette dialogen og holde partene godt orientert i den videre prosessen, sier Hambro.

Vern av de aktuelle områdene kan ha betydning for samiske interesser, og konsultasjonsordningen skal følges opp i prosessen som gjennomføres. 13 andre områder som også har vært kartlagt vurderes ikke som aktuelle for vern. Disse områdene vil nå inngå i Statskog sin ordinære forvaltning, skriver direktoratet.

«Muligheten for ytterligere skogvern i denne delen av Nordland har over tid skapt debatt. Blant annet har kommunene og bedrifter som Arbor Hattfjelldal vært kritiske», heter det i meldingen.

Klima- og miljødepartementet har gitt føringer for den videre prosessen i et brev til Miljødirektoratet 1. april 2019. Der heter det at det er viktig å sikre et godt grunnlag for å vurdere både vernekvalitetene og konsekvensene for skognæringen generelt og bedriften Arbor Hattfjelldal spesielt, ifølge MD.

– Fylkesmannens forslag til vern vil bli sendt på høring. Det gir alle berørte interesser mulighet til å kommentere og fremme sitt syn. Til sist er det regjeringen som beslutter hvilke områder som skal vernes, og vernevedtak fattes av Kongen i statsråd, sier Ellen Hambro. Fylkesmannen skal innen 1. september 2021 sende sin tilråding om vern til Miljødirektoratet.

Områder som Fylkesmannen blir bedt om å utrede for vern:

  • Auster-Vefsna (utv.), Grane
  • Danielåsen utv., Grane
  • Holmvassdalen NR, utv., Grane
  • Jerpåsen-Litle Fiplingdalselva, Grane
  • Spelremsvatnet, Grane
  • Svartvasselva, Grane
  • Vassåsen, Grane
  • Litlfjellet, Grane
  • Breiskardet-Båtskardet, Grane
  • Stavassdalen-Dempa, Grane/Vefsn
  • Grytåvatnet, Vefsn
  • Olaåsen, Vefsn
  • Skarmodalen NR (utv.) Hattfjelldal
  • Mikkeljordmoen, Hattfjelldal
  • Simaklubben, Hemnes
  • Svartåga Statskog, Hemnes
  • Tuvhaugen, Hemnes
  • Bollermoen, Hemnes

Områder som ikke vurderes som aktuelle for videre vern:

  • Køtremsbekken, Vefsn
  • Skjørlægda, Vefsn
  • Tverrelva, Vefsn
  • Joibekken, Grane
  • Granåsen-Myrbekkdalen, Hattfjelldal
  • Unkerelva, Hattfjelldal
  • Lian utv, Rana
  • Virvassdalen, Rana
  • Førarabben, Saltdal
  • Gamforsen, Saltdal
  • Innervassdalen, Saltdal
  • Junkerdalsura NR, Saltdal
  • Brattlihågan, Beiarn