Faksimile av brevet send fra NIM til Statsministerens kontor. Foto av vindmøller i Storheia vindpark på Fosen: Hanna Johre.
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) mener det er fare for at den manglende oppfølgingen av Fosen-dommen kan føre til et nytt menneskerettighetsbrudd.

Det skriver NIM i en melding mandag, og viser til et brev de har sendt til Statsministerens kontor (SMK). I det samme brevet ber NIM om at SMK bør vurdere å iverksette en uavhengig evaluering av Olje- og energidepartementets håndtering av saken.

– Når Høyesterett finner at staten har krenket menneskerettighetene, som i denne saken, har staten en plikt til å reparere bruddet. Å ikke reparere et brudd på menneskerettigheter, kan innebære et brudd i seg selv, sier NIMs direktør Adele Matheson Mestad.

LES alle sakene om Fosen på Naturpress her.

– Ikke oppfylt reparasjonsplikten

NIM minner om at det denne uken er to år siden Høyesterett fastslo at byggingen av to vindkraftanlegg på Fosen er et brudd på menneskerettighetene til reindriftsamene, etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP), artikkel 27. Vindkraftverkene drives som før og menneskerettighetsbruddet er ikke reparert utover at regjeringen i mars 2023 beklaget det.

– Slik vi ser det, er ikke reparasjonsplikten oppfylt. Det er derfor nå en klar risiko for at også forpliktelsene staten har til å reparere dette bruddet, er i ferd med å brytes, sier Mestad.

Krevde riving av vindparken

Det har vært protestert og aksjonert flere ganger mot at myndighetene ikke har fulgt opp Høyesterettsdommen hvor det ble slått fast at to vindkraftverk på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. I september satte filmskaper og aktivist Mihkkal Hætta opp lavvo utenfor Stortinget i protest mot at dommen ikke er fulgt opp.

– Det er på grunn av det pågående menneskerettighetsbruddet på Fosen. Nå er vi på dag 700. Man må bli sett og hørt, så da har jeg valgt å sette opp camp her, uttalte Hætta til E24.

– Jeg krever at vindturbinene på Fosen rives. For det er det eneste som kan få menneskerettighetsbruddet til å opphøre, sa Hætta til E24.

Varslet oppfølging

I mars i år varslet olje- og energiminister Terje Aasland oppfølging av dommen.

«Regjeringen skal følge opp Høyesteretts dom slik at rettighetene til reindriftssamene på Fosen blir ivaretatt. Formålet med den videre prosessen er å få klarlagt hva som skal til for å sikre reindriftens rettigheter, og hvilke alternativer som finnes.

Nå har vi fullt fokus på å løse denne saken, i nær dialog med reindriften på Fosen og Sametinget. Dette er et arbeid som flere departementer jobber svært tett sammen om, og som regjeringen prioriterer høyt. Når det foreligger en løsning, er det naturlig med en grundig gjennomgang av saken. Innretningen på en slik gjennomgang må vi komme tilbake til», skrev Aasland i et svar i Stortinget, rettet til MDG-representant Lan Marie Berg.

Dette svarte MDG-leder Arild Hermstad dengang til VG på Aaslands respons:

– Jeg er glad for at Aasland nå bekrefter at det vil bli utført en grundig gjennomgang av hva som har gått galt i Fosen-saken. Regjeringens håndtering av denne saken har vært elendig, og det er viktig å lytte til Sametingets ønske for å forhåpentligvis gjenoppbygge tilliten mellom den samiske befolkningen og staten.

– Staten har vært tungt inne på vindkraftselskapenes side

I dagens utspill påpeker NIM at pågående menneskerettighetsbrudd må stanses. Oppfølgingstiltak som NIM foreslår er rehabilitering av områder, tilbud om erstatningsområder, kompensasjon eller andre tiltak som offentlige beklagelser, samt å gi garantier mot gjentakelse av bruddet, for eksempel gjennom endringer i lover og praksis.

NIM viser til FNs vanlige praksis i saker hvor det er konstatert brudd, at statene må rapportere innen seks måneder om hvilke planer de har for reparasjon av bruddet.

– NIM opplever at tilliten de samiske miljøene har til regjeringen er tynnslitt. Reindriften stiller spørsmål ved om norske rettsstatsgarantier gjelder dem. Staten har vært tungt inne på vindkraftselskapenes side, mot reindriften, med betydelige ressurser i omfattende rettsprosesser. Når reindriften, til tross for dette, vant i Høyesterett, opplever de at avgjørelsen ikke blir fulgt opp med konkrete tiltak, sier Mestad.

Ber om evaluering

– Vi har i brevet bedt statsministeren om å vurdere å iverksette en uavhengig evaluering av departementets håndtering av saken, både for å sikre at tilsvarende brudd ikke skjer i årene som kommer, men også for å sikre læring som kan bidra til bedre dialog og prosesser fremover. Nå haster det, sier Mestad.

«Apati og maktesløshet»

I en lederartikkel 6. oktober i den samiske avisen Sàgat, trekker lederskribenten Fosen-dommen og den manglende oppfølgingen inn i det som kalles en «dyp tillitskrise mellom staten på den ene sida, og Sametinget og en stor del av det samiske samfunnet på den andre«.

I lederartikkelen heter det videre:

«I løpet av de to årene har regjeringa i praksis ikke løftet en finger for å reparere menneskerettsbruddet.

Det fører til apati og maktesløshet, men også sinne.

Dessverre får ikke Fosen-saken like stor oppmerksomhet som Solberg-saken, selv om den handler om noe mer alvorlig, nemlig lovbrudd og krenkelse av menneskerettigheter. Det er jo bare snakk om samer, så pytt-pytt, synes å være tankegangen«.


- Annonse -